Základná škola Jakubov

Zameranie - ČO ŠKOLA PONÚKA PDF Tlačiť E-mail
       
              Vízia školy
Základná škola Jakubov chce byť školou rodinného typu, otvorená európskym hodnotám, s rovným prístupom k vzdelávaniu a s inovatívnymi výchovno-vzdelávacími metódami a formami výučby.


   Základná škola Jakubov je multiprostredím, kde sa žiaci a ich učitelia nielen vzdelávajú, ale najmä získavajú zručnosti, nadobúdajú zážitky a nové vedomosti spoločne.
  Škola je otvoreným prostredím pre žiakov, učiteľov a rodičov počas celého dňa svojimi oddychovými zónami, otvorenou priamo prístupnou knižnicou ale aj programom, ktorý pre žiakov škola pripravuje počas celého roka.           
  Škola Jakubov nemá totiž školský rok. Žiaci, pedagógovia a rodičia aj počas prázdnin využívajú školské prostredie- denný letný tábor, PC učebňu, telocvičňu či dvor s oddychovou zónou, ktorú vytvorili žiaci s učiteľmi v projekte.
  Škola vzdeláva žiakov i pedagógov cez projektový manažment, nástroje aktívneho učenia a interaktívnych digitálnych pomôcok v každej triede a odbornej učebni.
  Škola prostredníctvom projektov získala vybavenie, ktoré výrazne zvyšuje jej status a možnosti v oblasti rôznych druhov vzdelávania: športového vzdelávania – tenisové a florbalové vybavenie,
  prírodovedného vzdelávania- IKT pomôcky a súpravy jednoduchých strojov, magnetizmu,elektriky, technického vzdel- elektrické vŕtačky, pílky, brúsky, interaktívneho vzdelávania- IKT tabule, vizualizéry, tablety. 
  Škola spolupracuje s mimovládnymi organizáciami pri príprave workshopov a kurzov vedených odbornými lektormi.
  Škola neustále skúma a vyhodnocuje vplyvy a faktory, ktoré ovplyvňujú život dnešných detí z Generácie Z. Toto poznanie pedagógom pomáha nielen pochopiť ich, učiť sa od nich, ale pokúsiť sa ich nenásilne aj usmerňovať.Základná škola Jakubov je zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike pod názvom "Zdravá škola Jakubov". Celková koncepcia školy je zameraná na podporu telesného a duševného zdravia žiakov a orientáciu na ekológiu prostredia školy a okolia.

V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka:

- individuálny prístup a otvorenú školu k potrebám každého žiaka
- kvalifikovaný pedagogický zbor
- výučbu modernými vyučovacími metódami a prostriedkami: IKT tabule, vizualizér, digitálny mikroskop, Smart Wall Paint steny na  podporu kreatívneho prístupu k učeniu
- elektronickú žiacku knižku
- prácu v záujmových krúžkoch v poobedňajších hodinách
- prístup do interaktívnej počítačovej učebne pre žiakov 2. stupňa v poobedňajších hodinách so sprístupneným vzdelávacím softvérom školy
- prezentáciu školy a informovanie rodičov prostredníctvom webovej stránky školy www.zsjakubov.sk, fb zsjakubov
- vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka
- posilnenie predmetov v 1.-9. ročníku - slovenský jazyk a literatúra, matematika, druhý cudzí jazyk
- slovné hodnotenie výchovných predmetov na 1. stupni a výchov na 2. stupni

- spoluprácu výchovného poradcu- testovanie žiakov 8. a 9.ročníka pre výber zamestnania
- spoluprácu s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou v Malackách a odbornými poradňami v Bratislave
- asistentov učiteľa pre začlenených žiakov
- školský klub detí
- stravovanie v školskej jedálni
- aktivity a spoluprácu rodičovskej obce na projektoch
- spoluprácu s organizáciami , Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov n.o.,
organizáciami v obci, ASA s.r.o., 

- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, enviromentálnej, dopravnej výchovy, osobnostného rozvoja, finančnej gramotnosti
 

Škola vlastní a využíva:

- vlastné logo a dizajn manuál školy
- učebne a triedy  s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a Smart Wall Paint tabuľami
- odbornú učebňu informatiky a jazykovú učebňu s počítačom pre každého žiaka, učebňu chémie a biológie s IKT tabuľou,učebňu humanitných predmetov s IKT tabuľou, učebňu techniky-dielňu, žiacku knižnicu
- všetky učebne a triedy sú vybavené ďalšími informačno-komunikačnýmii technológiami, internetom a keramickými tabuľami
- telocvičňu a renovované šatne. Škola po dohode s Obcou Jakubov využíva vrámci vyučovania telesnej a športovej výchovy multifunkčné ihrisko v katasti obce
- samostatne vyčlenené zmodernizované dva priestory na činnosť školského klubu detí s oddychovou aj edukačno-kreatívnou zónou
- škola vydáva vlastný časopis Áčko, ktorý tvoria výhradne žiaci školy. Škola ho vydáva z vlastných prostriedkov

 

Škola pravidelne organizuje:

- školu v prírode
- exkurzie a výlety 
- plavecký kurz
- lyžiarsky kurz
- noc v knižnici
- návštevy bábkového divadla v Bratislave
- výstavy žiackych prác
- výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre žiakov
- letný denný prázdninový tábor / spoluorganizuje


Škola dlhodobo úspešne organizuje kultúrno-spoločenské, športové a enviromentálne akcie:

                   - Prezentačné stretnutie s rodičmi predškolákov
                   - Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov - v spolupráci s Materskou školou v Jakubove
                   - Vianočná akadémia pre rodičov a priateľov školy
                   - Deň otvorených dverí pre starých rodičov a rodičov žiakov
                   - Deň vody, Deň Zeme - vrámci mesiaca ekológie
                   - Čítanie v knižnici pre ŠKD - v rámci mesiaca knihy
                   - Vzdelávacie programy v spolupráci s rôznymi o.z , n.o.
                   - Mikuláš
                   - Športový -olympijský deň
                   - Rozprávkový les pri príležitosti Dňa detí
                   - Rozlúčková besiedka pre deviatakov
                   - Projekty na získanie prostriedkov pre školu


- škola spolupracuje s obcou Jakubov a ostatnými organizáciami v obci na každoročnej
brigáde Vyčistime si Jakubov,  na akcií Ukončenie leta, Deň seniorov, Vianočné trhy

                   - 2x ročne zber papiera. Celoročne deti vedieme k triedeniu odpadu.


- iné projekty na triedenie odpadu: Kam s baterkami, plasty,sklo, triedenie odpadu v interakcií s obcou Jakubov

- 2x ročne výchovné koncerty a divadelné prestavenia v priestoroch školy financovaných prostredníctvom ZR pri ZŠ Jakubov a kultúrnych poukazov                     


Dlhodobý plán rozvoja školy zabezpečuje plnenie ďalších nemenej závažných úloh, ktorými sú:
  • zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi pre vyučovanie jednotlivých predmetov
  • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zvýšením efektivity a kvality vzdelávacieho procesu využívaním aktivizujúcich metód vyučovania
  • zintenzívňovať mimoškolskú činnosť žiakov formou záujmových krúžkov
  • náležitú pozornosť venovať integrovaným žiakom
  • uplatňovať cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi a rodičmi
  • zlepšovať podmienky výučby cudzích jazykov a informačných technológií


Posledná úprava ( Piatok, 29 November 2019 17:27 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri