Základná škola Jakubov

Školská jedáleň PDF Tlačiť E-mail

Stravovanie žiakov na rok 2020:

Do školskej jedálne majú povolený vstup iba žiaci a zamestnanci školy!
Do školskej kuchyne majú povolený vstup iba zamestnanci školskej kuchyne!

Vedúca ŠJ: Jana Huňarová, 0918 920 905, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. / Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.Spoplatnené stravovanie:

Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby stravné UHRADILI  najneskôr do 18-teho dňa v danom mesiaci. V prípade NEUHRADENIA stravného bude dieťa odhlásené z obedov dovtedy, pokiaľ nebude stravné pripísané na účet ŠJ.
Informácie pre rodičov
1. Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s §140 a §141 školského zákona a s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pri výrobe jedál sa v zariadeniach školského stravovania používajú Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010, ďalej Materiálno-spotrebné normy pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2009.
3. Škola, školské zariadenie sú povinné podľa §24 odst. 5 písm. b zákona č.355/2007 Z. z. pri podávaní stravy zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.
4. Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov školy a školských zariadení a ostatných stravujúcich je upravený v prevádzkovom poriadku školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde je okrem iného aj: zabezpečovanie pedagogického dozoru nad žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni, vypracovanie stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa žiakov, vedenie žiakov k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a odstraňovanie negatívnych stravovacích návykov žiakov
5. Hlavné jedlo pre žiakov 1.stupňa ZŠ sa podáva najneskôr po 5.vyučovacej hodine a pre žiakov 2.stupňa po 6.vyučovacej hodine.
6. V rámci 5. stravovacích dní jedálny lístok má obsahovať: dve hlavné jedlá z mäsa, jedno hlavné jedlo zmiešané – polomäsité, 2 dní odľahčovacie, z toho jeden deň hlavné jedlo zeleninové a druhý deň hlavné jedlo múčne.
7. V školskej jedálni stravujeme 3.skupiny stravníkov: 1. skupina sú žiaci 1.- 4. ročníka, 2. skupina sú žiaci 5.- 9. ročníka a 3. skupina sú dospelí (t.j. zamestnanci školy a školskej jedálne).
8. Jedálny lístok je na našej internetovej stránke a zároveň je k nahliadnutiu pri vchode do budovy školy.
9. Na jedálnom lístku pri vchode do budovy školy sú vyznačené čísla noriem podľa ktorých sa normujú jednotlivé jedla a hmotnosť v gramoch pre jednotlivé vekové kategórie.
10. Svoje dieťa na stravu do školskej jedálne môžete prihlásiť v priebehu celého školského roka. Môže to byť aj na jeden deň, týždeň, či mesiac, na telefónnom čísle: 0918/920 905
11. Naša školská jedáleň získala CERTIFIKÁT ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ za účasť v projekte ŠKOLSKÁ MLIEČNÁ LIGA v školskom roku 2009/2010, ktorou podporila výchovu detí a mládeže ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej výživy a naďalej ju podporuje.
12. V školskom roku 2009/2010 naša jedáleň v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2009 a nariadenia vlády č.341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia využila firmu FRESCO, ktorá dodáva ovocie a ovocné šťavy.
13. S ohľadom na Národný program prevencie obezity aj v našej školskej jedálni sa snažíme podávať jedlá podľa zdravého životného štýlu, t.j. strava je bohatá na biologické a kalorické hodnoty. Jedálny lístok zostavujeme podľa zásad o správnej výžive a pitnom režime – doporučenie pitia čistej stolovej vody a ovocných štiav.
14. Do ŠJ je povolený vstup iba stravujúcim sa žiakom, dozorkonajúcim a správnym zamestnancom školy. Zákonní zástupcovia nesmú bez povolenia RŠ vstupovať do ŠJ. Toto povolenie môže vydať RŠ iba v závažných prípadoch. Zákonní zástupcovia žiaka musia záležitosti ohľadom stravovania dieťaťa - odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie, prevzatie obeda v prípade neprítomnosti dieťaťa- riešiť telefonicky alebo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo priamo zo zamestnancami kuchyne- vždy iba vstupom zozadu do kuchyne!

 

Správanie sa žiakov v školskej jedálni
  • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
  • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
  • Žiaci sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok ŠJ.
  • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.
  • V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogické- mu dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou úrazu.
  • Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o poutieranie stola.
  • Je zakázané vynášať jedlo zo školskej jedálne.

Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov
Jakubov 2019-09-10
Č.j. 370/2019


R o z h o d n u t i e

Riaditeľ:  Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov, ako príslušný orgán štátnej moci podľa § 5 ods. 6 písm. a/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 
Prijíma
stravníkov na priloženom zozname
v školskom roku 2019/2020
na stravovanie do školskej jedálne pri: Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov
 
Odôvodnenie:
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určil zriaďovateľ Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov nasledovne:
Cena obedu za deň:
-          Stravníci od 6-11 rokov
o    dotácia: 1,20€, obec 0,01€  žiaci uhrádzajú 0,00€
-          Stravníci od 11 do 15 rokov
o   dotácia: 1,30€, obec 0,10€  žiaci uhrádzajú 0,00€
-          zamestnanci škôl a školských zariadení
o    zamestnanci uhrádzajú 1,26€
-          Dôchodci
o    obec 0,50€, dôchodci uhrádzajú 2,30€
Poplatky sa uhrádzajú
a)       Bezhotovostne na účet školy
b)       Poštovou poukážkou
 
Renáta Chmelová
Riaditeľ školy
Rozhodnutie sa zverejňuje na informačnej tabuli školy a www.zsjakubov.sk


 

P. č. Priezvisko Meno Trieda
1 Ďurmeková Ema 1.
2 Frimm Jakub 1.
3 Frimmová Margaréta 1.
4 Klas Tomáš 1.
5 Krajčír Jakub 1.
6 Landovská Lea 1.
7 Martinec Tomáš 1.
8 Neština Matúš 1.
9 Orgoň Bruno 1.
10 Orth Matúš 1.
11 Ožvold Lucas 1.
12 Pálka Richard 1.
13 Richter Martin 1.
14 Slezáková Isabela 1.
15 Valent Tomáš 1.
16 Volek Viktor 1.
17 Žilavá Tamara 1.
18 Benčúrik Sebastián 2.
19 Beránek Jakub 2.
20 Bernát André 2.
21 Bernát Patrick 2.
22 Buček Alex 2.
23 Dulák Maxim 2.
24 Gottlieber Marco 2.
25 Halla Michael 2.
26 Hupka Rodan 2.
27 Kakalík Matúš 2.
28 Kubecová Mia 2.
29 Martinusová Tatiana 2.
30 Marušková Stela 2.
31 Matúšek Stanislav 2.
32 Nikolová Laura 2.
33 Novosádková Diana 2.
34 Orth Roland 2.
35 Safonova Nikol Oleksiivna 2.
36 Surovičová Natália 2.
37 Šimek David 2.
38 Šimková Simona 2.
39 Vícenová Zara 2.
40 Zimermanová Nela 2.
41 Židková Miroslava 2.
42 Čiljaková Hana 3.
43 Drkušić Samuel 3.
44 Havierník Ľubomír 3.
45 Hladíková Gréta 3.
46 Jurkáček Denis 3.
47 Kaščáková Sára 3.
48 Klas Samuel 3.
49 Klímová Kristína 3.
50 Kodák Michal 3.
51 Kratochvillová Ema 3.
52 Malý Juraj 3.
53 Mikócziová Soňa 3.
54 Mikulášková Melisa 3.
55 Ort-Mertl Maxim 3.
56 Peller Martin 3.
57 Schwarz Dominik 3.
58 Slaninka Nikolaj 3.
59 Strnová Karolína 3.
60 Drdúl Peter 4.
61 Ďurďovič Alex 4.
62 Jung Vivien 4.
63 Kamenistá Dominika 4.
64 Kaššová Viktória 4.
65 Klas Dominik 4.
66 Kubecová Tamara 4.
67 Martincová Andrea 4.
68 Martinková Melissa 4.
69 Navara Tobias 4.
70 Ožvoldová Vanesa 4.
71 Pajpachová Alexia 4.
72 Pleva Šimon 4.
73 Polák Patrik 4.
74 Pristach Peter 4.
75 Siváková Alžbetka 4.
76 Slezáková Kristína 4.
77 Špesová Sofia 4.
78 Zábojníková Vivien 4.
79 Zemko Filip 4.
80 Ambrová Hana 5.
81 Antalová Katarína 5.
82 Dančíková Patrícia 5.
83 Fajnorová Vanesa 5.
84 Havierníková Timea 5.
85 Imriška Jakub 5.
86 Kakalík Simon 5.
87 Kováčiková Michaela 5.
88 Kovárová Kristína 5.
89 Kratochvillová Daniela 5.
90 Liptáková Júlia 5.
91 Malinovská Karolína 5.
92 Marušková Nela 5.
93 Novosádek Juraj 5.
94 Ort-Mertlová Julie 5.
95 Snopek Alex 5.
96 Šíra Hugo Michal 5.
97 Vanderpoorten Julian Sebastian 5.
98 Zemko Maxim 5.
99 Filo Damián 6.
100 Gajdárová Rea Izabela 6.
101 Halla Philip 6.
102 Moravčíková Emma 6.
103 Neborásková Veronika 6.
104 Orth Tomáš 6.
105 Petrášová Rebeka 6.
106 Plevová Sabína 6.
107 Poliak Viktor 6.
108 Repiská Andrea 6.
109 Schwarz Adrián 6.
110 Siváková Adela 6.
111 Soboličová Samanta 6.
112 Uhrinec Marek 6.
113 Žingorová Ema 6.
114 Antala Martin 7.
115 Binčík Peter 7.
116 Binčíková Petra 7.
117 Bobáková Karin 7.
118 Frimm Mário 7.
119 Frišlovič Adrián 7.
120 Kaššová Tatiana 7.
121 Klímová Viola 7.
122 Kráľ Šimon 7.
123 Krčmová Adriana 7.
124 Ort-Mertl Allan 7.
125 Pristach Lukáš 7.
126 Redenkovič Jakub 7.
127 Vanderpoorten Jack Julian 7.
128 Vrabčeková Laura 7.
129 Vrábel Matúš 7.
130 Čermáková Sára 8.
131 Čiljak Marek 8.
132 Ďurďovič Michal 8.
133 Janská Evelyn 8.
134 Klímová Johana 8.
135 Martinec Damián 8.
136 Navara Tanita 8.
137 Orgoňová Hana 8.
138 Ort-Mertl Sebastian 8.
139 Petrášová Terezka 8.
140 Švárová Tamara 8.
141 Ambrová Lea 9.
142 Čermák Filip 9.
143 Klíma Milan 9.
144 Martinka Peter 9.
145 Slaninka Timotej 9.
146 Slobodová Natália 9.
147 Štefek Lukáš 9.
148 Uherová Kristína 9.

 

 

Posledná úprava ( Streda, 21 Október 2020 09:38 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


PrihláseniePartneri