Základná škola Jakubov

Školská jedáleň PDF Tlačiť E-mail

Stravovanie žiakov:

Do školskej jedálne majú povolený vstup iba žiaci a zamestnanci školy!
Do školskej kuchyne majú povolený vstup iba zamestnanci školskej kuchyne!

Vedúca ŠJ: Jana Huňarová, 0918 920 905, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. / Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Spoplatnené stravovanie:

Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby stravné UHRADILI  najneskôr do 18-teho dňa v danom mesiaci. V prípade NEUHRADENIA stravného bude dieťa odhlásené z obedov dovtedy, pokiaľ nebude stravné pripísané na účet ŠJ

Informácie pre rodičov
1. Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s §140 a §141 školského zákona a s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pri výrobe jedál sa v zariadeniach školského stravovania používajú Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010, ďalej Materiálno-spotrebné normy pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2009.
3. Škola, školské zariadenie sú povinné podľa §24 odst. 5 písm. b zákona č.355/2007 Z. z. pri podávaní stravy zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.
4. Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov školy a školských zariadení a ostatných stravujúcich je upravený v prevádzkovom poriadku školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde je okrem iného aj: zabezpečovanie pedagogického dozoru nad žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni, vypracovanie stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa žiakov, vedenie žiakov k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a odstraňovanie negatívnych stravovacích návykov žiakov
5. Hlavné jedlo pre žiakov 1.stupňa ZŠ sa podáva najneskôr po 5.vyučovacej hodine a pre žiakov 2.stupňa po 6.vyučovacej hodine.
6. V rámci 5. stravovacích dní jedálny lístok má obsahovať: dve hlavné jedlá z mäsa, jedno hlavné jedlo zmiešané – polomäsité, 2 dní odľahčovacie, z toho jeden deň hlavné jedlo zeleninové a druhý deň hlavné jedlo múčne.
7. V školskej jedálni stravujeme 3.skupiny stravníkov: 1. skupina sú žiaci 1.- 4. ročníka, 2. skupina sú žiaci 5.- 9. ročníka a 3. skupina sú dospelí (t.j. zamestnanci školy a školskej jedálne).
8. Jedálny lístok je na našej internetovej stránke a zároveň je k nahliadnutiu pri vchode do budovy školy.
9. Na jedálnom lístku pri vchode do budovy školy sú vyznačené čísla noriem podľa ktorých sa normujú jednotlivé jedla a hmotnosť v gramoch pre jednotlivé vekové kategórie.
10. Svoje dieťa na stravu do školskej jedálne môžete prihlásiť v priebehu celého školského roka. Môže to byť aj na jeden deň, týždeň, či mesiac, na telefónnom čísle: 0918/920 905
11. Naša školská jedáleň získala CERTIFIKÁT ZDRAVÁ MLIEČNA JEDÁLEŇ za účasť v projekte ŠKOLSKÁ MLIEČNÁ LIGA v školskom roku 2009/2010, ktorou podporila výchovu detí a mládeže ku zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej výživy a naďalej ju podporuje.
12. V školskom roku 2009/2010 naša jedáleň v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2009 a nariadenia vlády č.341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia využila firmu FRESCO, ktorá dodáva ovocie a ovocné šťavy.
13. S ohľadom na Národný program prevencie obezity aj v našej školskej jedálni sa snažíme podávať jedlá podľa zdravého životného štýlu, t.j. strava je bohatá na biologické a kalorické hodnoty. Jedálny lístok zostavujeme podľa zásad o správnej výžive a pitnom režime – doporučenie pitia čistej stolovej vody a ovocných štiav.
14. Do ŠJ je povolený vstup iba stravujúcim sa žiakom, dozorkonajúcim a správnym zamestnancom školy. Zákonní zástupcovia nesmú bez povolenia RŠ vstupovať do ŠJ. Toto povolenie môže vydať RŠ iba v závažných prípadoch. Zákonní zástupcovia žiaka musia záležitosti ohľadom stravovania dieťaťa - odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie, prevzatie obeda v prípade neprítomnosti dieťaťa- riešiť telefonicky alebo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo priamo zo zamestnancami kuchyne- vždy iba vstupom zozadu do kuchyne!

Správanie sa žiakov v školskej jedálni
  • Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.
  • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
  • Žiaci sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok ŠJ.
  • Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.
  • V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogické- mu dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou úrazu.
  • Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o poutieranie stola.
  • Je zakázané vynášať jedlo zo školskej jedálne.

VZN č. 2/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce https://cuet.slovensko.sk/ dňa 16.12.2022
Zverejnený na internetovej stránke obce www.jakubov.sk dňa: 16.12.2022
Obecným zastupiteľstvom obce Jakubov schválené dňa 15.12.2022
uznesením č.67/2022

Spracovala a predkladá: Martina Vaseková – ekonomické oddelenie
Účinnosť: 1. januára 2023
Obec Jakubov pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle, § 28, § 114, a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto


§ 1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami - materská škola a základná škola. Školskými zariadeniami - školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ a školská jedáleň pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je Obec Jakubov.
§ 5
Školská jedáleň pri základnej škole
Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom, zamestnancom škôl a iným fyzickým osobám (§ 140 zák. č. 245/2008 Z.z.) za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
1) Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 4. finančného pásma A pre stravníkov od 6 do 11 rokov 1,90 € (slovom jedno euro, 90/100 centov) a pre stravníkov od 11 do 15 rokov 2,10 € (slovom dve eurá, 10/100 centov). Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak na základe podania záväznej prihlášky.
2) V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa a príspevku obce Jakubov na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa bude finančný príspevok zákonného zástupcu o túto dotáciu a príspevok ponížený.
3) Dospelý stravník uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 4. finančného pásma B pre stravníkov od 15 do 19 rokov 2,60 € ( slovom: dve eurá, 60/100 centov).
4) Zákonný zástupca žiaka, zamestnanci školy a iné fyzické osoby sú povinní uhradiť finančný príspevok bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov (Školská jedáleň pri ZŠ) vedený v Prima banke Slovensko, a. s. IBAN SK27 5600 0000 0032 4905 0007 a to do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
5) V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa a príspevku obce Jakubov na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa a poskytnutia príspevku na stravu pre zamestnancov podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce a vnútorného predpisu bude úhrada vykonaná podľa skutočného vyúčtovania po skončení mesiaca.
6) Neúčasť na stravovaní v základnej škole je možné nahlásiť v pondelok do 8.00 hod., ostatné dni deň vopred do 14.00 hod. osobne v školskej jedálni základnej školy alebo tel. na čísle 0918 920 905. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
7) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy (podľa podmienok určených školou), je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 4. finančným pásmom
8) Výšku príspevku na režijné náklady, ktoré hradia zamestnanci školy a iné fyzické osoby určuje riaditeľ školy vo vnútornom predpise na základe vypočítaných prevádzkových a osobných nákladov a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania a nepodlieha zúčtovaniu.
9) Príspevok na réžiu za žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni je za každý mesiac určený jednotne, ak sa žiak aspoň jeden deň v danom mesiaci odstravoval, bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie. Paušálny mesačný príspevok za stravníka (žiaka základnej školy):
- je stanovený vo výške 4,00 Eur/mesiac.
- za jedného súrodenca žiaka ZŠ vo výške 2,00 Eur/mesiac
- za každého ďalšieho súrodenca žiaka ZŠ vo výške 0,00 Eur/mesiac
10) Príspevok sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom na potraviny. Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov (Školská jedáleň pri ZŠ) vedený v Prima banke Slovensko, a.s. IBAN SK27 5600 0000 0032 4905 0007 a to do 18. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§ 6
Záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jakubove.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove dňa 15.12.2022 uznesením č. 67/2022 a nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2019 a všetky jeho dodatky.
V Jakubove, dňa 16.12.2022
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce


 

Riaditeľ:  Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov, ako príslušný orgán štátnej moci podľa § 5 ods. 6 písm. a/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 
Prijíma
stravníkov na priloženom zozname
na stravovanie do školskej jedálne pri: Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63 Jakubov
 
Odôvodnenie:
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určil zriaďovateľ Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov nasledovne:
Cena obedu za deň:
Stravníci od 6-11 rokov dotácia: x,xx €, obec x,xx€  žiaci uhrádzajú x,xx€ (na doplnení pracujeme)
      Stravníci od 11 do 15 rokov dotácia: x,xx€, obec x,xx€  žiaci uhrádzajú x,xx€
zamestnanci škôl a školských zariadení -zamestnanci uhrádzajú x,xx€
Poplatky sa uhrádzajú a)       Bezhotovostne na účet školy  b)       Poštovou poukážkou
 

 

 

 

Posledná úprava ( Nedeľa, 05 Marec 2023 12:27 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


PrihláseniePartneri