Základná škola Jakubov

Školský klub detí SLNIEČKO PDF Tlačiť E-mail

alt              alt

Oznam pre zákonných zástupcov detí prijatých do ŠKD v šk.roku 2023/2024:
Rozhodnutia o prijatí detí do ŠKD na šk.rok 2023/24 sú zverejnené na informačnej tabuli školy. Rodičia budú informovaní aj prostredníctvom IŽK/škola na webe.

služobný MOBIL:   p. Kristína Jablonická: 0903 286 249, p. Michaela Jung: 0903 580 340, p. Tereza Siváková 0911 720 950

Čo je Školský klub detí Slniečko:

ŠKD je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré patrí do sústavy školských zariadení.

Akú službu ŠKD Slniečko poskytuje:
ŠKD prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov poskytuje starostlivosť o deti vo voľnom čase - mimo školského vyučovania.

Aká je činnosť ŠKD Slniečko:
Činnosť ŠKD je situovaná medzi výchovnovzdelávacím procesom v škole a pobytom dieťaťa v domácom prostredí. Spolu s výchovnovzdelávacím procesom sa prostredníctvom rôznych činností aktívne zúčastňuje na rozvoji osobnosti dieťaťa vo voľnom čase a pomáha pri príprave na vyučovanie. Činnosť ŠKD je založená na princípoch výchovy a vzdelávania vymedzených v Školskom zákone (2008) a zakomponovaných v Školskom výchovnom programe pre ŠKD pri ZŠ Jakubov.

Kto financuje ŠKD Slniečko:
- zriaďovaťeľ / obec Jakubov od 1.1. 2024 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce
- čiastočne rodičia finančným príspevkom 15 € / mesiac

Ako sa využívajú financie v ŠKD Slniečko:

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia priestorov ŠKD :

- predmety potrebné na  každodennú TVORIVÚ činnosť detí: výkresy, farby, lepidlá, farebné papiere, nožnice, farbičky...
- športové potreby na POHYBOVÚ činnosť detí - lopty, kolobežky, frisbee, švihadlá, sánky...
- potreby  na dennú HRACIU činnosť detí: stavebnice, stolové hry, hračky
- audiovizuálna technika pre ODDYCHOVÚ činnosť detí- cd prehrávač a televízor
- stoly a stoličky pre deti
- nábytkové skrinky s úložným priestorom a koberce na hranie na zemi

yesMateriálne vybavenie ŠKD- výtvarné potreby, stavebnice, hry, stoličky a stoly pre deti- sú každoročne v septembri obnovované alebo nanovo zakúpené, alebo dokúpené- z dôvodu opotrebovania alebo spotreby.

Ako môžu pomôcť rodičia (zákonní zástupcovia) klubu:

dodržiavaním platobnej disciplíny pri platení príspevku

v ŠKD Slniečko privítame akúkoľvek materiálnu pomoc vo forme výkresov, papierov, farieb, hračiek (nie používaných), materiálov na tvorivé dielne, športové potreby (lopty, rakety, potreby pre   netradičné športy), kancelárske potreby(papier, nožnice, pravítka, lepiace pásky, špendlíky, korkové nástenky)

Ďakujeme!   
 

altKaždoročné prázdninové aktivity ŠKD SLNIEČKO


LETNÝ KLUBOVÝ DENNÝ TÁBOR = aktivita školského klubu detí počas prázdnin
Občianske združenie Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov, v spolupráci s pedagógmi našej základnej školy pravidelne organizuje denný letný tábor pre deti vo veku od 6.rokov. Denný tábor je službou občianskeho združenia, pedagógov školy a ŠKD pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti, ktoré počas letných prázdnin chcú svoj voľný čas tráviť v spoločnosti kamarátov pri športe, hrách a iných voľnočasových aktivitách.

Program letného tábora sa zameriava na špotové aktivity (stolný tenis, florbal, vybíjaná), pohyb a pobyt v prírode a turistika, tvorivé a výtvarné dielne, kultúrno-poznávacie výlety, spoločenské hry. Tradičnou je záverečná opekačka a posedenie pri táboráku na školskom dvore, ako aj noc zo štvrtka na piatok strávená netradične -spaním v telocvični školy. Predchádzajúce ročníky LKT nájdete v histórií našej stránky aj s vloženými fotogalériami.


Organizačné pokyny pre rodičov:

Tábor:                         Letný klubový tábor 
Organizátor:              Združenie rodičov o.z.  pri ZŠ Jakubov
Termín:                       júl
Forma tábora:            denná
v čase od 9.00 - 16. 00 hodiny pondelok-streda, štvrtok - nocovanie v telocvični školy, piatok do 14.00 hodiny.  V dňoch celodenných výletov bude hodina príchodu vopred oznámená
Poplatok za LKT:         podľa informácie vedúcej tábora p. Jablonickej
V cene je zahrnutý:    olovrant, celodenné výlety, doprava autobusom, vstupenky, výdavky spojené s materiálnym zabezpečením  tvorivých dielní a organizačným zabezpečením tábora
Obedy:                       platia zákonní zástupcovia šekovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet ŠJ pri ZŠ Jakubov
Iní partneri:                 Základná škola Jakubov, obec Jakubov, ŠJ pri ZŠ Jakubov
Mediálni partneri:        Jakubovské zvesti
Iné:                              v prípade, že dieťa nezostáva vo štvrtok spať v telocvični, rodičia si vopred dohodnú odchod dieťaťa v ten deň domov.


Program tábora:
- športové aktivity (stolný tenis, florbal, vybíjaná), hry na školskom dvore, športové aktivity a turnaje v telocvični školy
- turistika, pohyb a pobyt v prírode
- tvorivé dielne, práca s materiálom, maľovanie na textil a papier
- celodenný kultúrno-poznávací a vzdelávací výlet
- rekreačná aj kreatívna práca s PC pod pedagogickým dohľadom
- rekreačné aktivity - kúpanie na kúpalisku alebo na plavárni v MA
- posedenie pri táboráku, opekačka

Posledná úprava ( Štvrtok, 25 Január 2024 13:55 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri