Základná škola Jakubov

Školský výchovný program ŠKD SLNIEČKO PDF Tlačiť E-mail
 
Poznámka: Výber z dokumentu. Celé znenie dokumentu je k dispozícií u riaditeľky školy a vedúcej ŠKD Slniečko v tlačenej forme.
Názov ŠVP ŠVP pre ŠKD pri ZŠ Jakubov  1. – 4. roč.
Názov ŠVP Poznaj svet okolo seba -  „Slniečko“
Druh školy štátna
Názov školy Základná škola Jakubov č. 276, 900 63 Jakubov
Adresa Jakubov č. 276, 900 63 Jakubobv
IČO 31810250
Riaditeľ školy Mgr. Renáta Chmelová
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Danuša Lazarová
Hlavná vychovávateľka ŠKD 1odd Daniela Bukovská
Hlavná vychovávateľka ŠKD 2odd Michaela Jung
Zriaďovateľ Obec Jakubov
Adresa Jakubov č. 191, 900 63 Jakubov
Dátum schválenia PR september 2017
Dátum prerokovania v RŠ september 2020
Miesto vydania Základná škola Jakubov
 

Výchovný program obsahuje
 
Motivačný názov ŠVP školského klubu
 
„Poznaj svet okolo seba –„ SLNIEČKO“
 
Tematicky vyhovuje svojim rozsahom a je primeraný k vekovému zloženiu detí v ŠKD.
Charakterizuje ponuku školského spektra rôznorodých činností a príležitostí záujmového vzdelávania, ktoré predkladajú dieťaťu blízke a zrozumiteľné témy. Tie potom môžu vychádzať z prirodzenej zvedavosti a túžbe po poznaní, bezpečí a láske, po osvojovaní si poznatkov a vedomostí využiteľných v osobnom živote.
 
 
Charakteristika a ciele ŠVP
 
ŠVP záujmového vzdelávania v ŠKD bol vytvorený ved. MZ 1. – 4. roč. a vychovávateľkou ŠKD a je inšpirovaný novou školskou reformou (Zákon č. 245 – Zákon o výchove a vzdelávaní – školský zákon).
Kladie dôraz na využitie materiálnych, priestorových, organizačných, psychosociálnych a personálnych podmienok pre záujmové vzdelávanie vo všetkých činnostiach ŠKD, ktoré vedú k všestrannému a harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa, ako po stránke telesnej, tak i duševnej.
 
Ciele sú založené na princípoch podnetného prostredia, ktoré:
 • poskytuje priame a bezprostredné zážitky
 • dáva priestor vlastnej iniciatíve
 • podnecuje a rozširuje vnútornú motiváciu
 • ponúka činnosti, na ktoré je dieťa pripravené
 • má svoje pravidlá
 • je bezpečné fyzicky i psychicky
 • dostatočne dbá o dozrievajúcu mládež
 
Vo svojich činnostiach vychádza z požiadaviek pedagogiky voľného času:
 • požiadavka ovlyvnňovania voľného času
 • požiadavka dobrovoľnosti
 • požiadavka záujmu a zaujímavosti
 • požiadavka aktivity
 • požiadavka citlivosti a citovosti
 • požiadavka realizácie
 
Vlastný cieľ a poslanie výchovy
Cieľom ŠKD je poskytnúť žiakom oddych, relaxáciu a rozvoj psychických a fyzických funkcií, ktoré majú kompenzovať školskú pracovnú záťaž. Učiť žiakov k zodpovednému prístupu k svojej práci, rozvíjať tvorivosť a fantáziu žiakov v rôznych činnostiach .Rozvíjať ich kolektívne cítenie, spoluprácu a spolupatričnosť. Viesť žiakov k dodržiavaniu ľudských práv, k empatii, k asertivite.
Programové zmeny
Dosiahnutie výchovných cieľov plánujeme zabezpečiť obsahom výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá nadväzuje na získané vedomosti a zručnosti žiakov v škole, ďalej ich rozvíja a prehlbuje. Pri realizácii cieľov budeme využívať aj novšie metódy a formy výchovy, napr. zážitková či projektová metóda. Naďalej sa budeme zapájať do projektov z oblasti environmentálnej, zdravotnej, športovej a protidrogovej výchovy.
Strategické ciele
Naďalej budeme podporovať záujmy, rozvíjať talent a schopnosti každého dieťaťa. Prezentovať tvorivé činnosti a projekty. Vlastnou tvorivou činnosťou prispievať k zlepšeniu estetizácie prostredia školy. Posilníme motiváciu vychovávateľov k celoživotnému vzdelávaniu a odbornému rastu.
Charakteristika výchovného programu
Slniečko je život, radosť a optimizmus. Slniečko je energia a zdroj zdravia. Život bez neho by nejestvoval. V našom programe charakterizujú jednotlivé lúče slnka rôznorodú činnosť, ktorú vykonávame s našimi žiakmi.
V ŠKD realizujeme výchovný program uznávajúci hodnoty, ktoré sa vzájomne podmieňujú. Tieto hodnoty predstavujú súbor práv a povinností.
SLOBODA : 
 • Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu
 • Nik však nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých
 • Každý musí rešpektovať integritu ostatných žiakov, správať sa k nim ohľaduplne
 • Všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v ŠKD
 • Každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme
 • Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky
ĽUDSKOSŤ:
 • Konáme a myslíme bez predsudkov
 • Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie
 • Každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne
 • Každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí
 • Každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví a pôvode
 • Každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať
VZDELANIE:
 • Každý má právo zvoliť si vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmových činností v ŠKD
 • Každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich
 • Každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a činnosti ostatným, nebráni im
Kompetencie žiaka ŠKD
Kompetencie žiaka sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového vzdelávacieho procesu v ŠKD. K naplňovaniu jednotlivých kompetencií dochádza počas celého štvorročného výchovného pôsobenia postupne, rôznym tempom, rozmanitými metódami a formami. Súbor vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré dieťa počas pobytu v ŠKD získa, vedie k spôsobilosti vykonávať činnosti podľa stanovených štandardov, k sociálnemu začleneniu dieťaťa do spoločnosti, k aktívnemu občianstvu, k budúcemu uplatneniu sa v pracovnom aj mimopracovnom živote a k celoživotnému vzdelávaniu.
Dieťa počas štvorročného pobytu v ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam:
Kompetencie učiť sa učiť
 • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
 • prejavuje záujem o nové informácie
 • prejavuje záujem o celoživotné vzdelávanie
Komunikačné kompetencie
 • jasne a zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoje názory
 • vypočuje si opačný názor, zapojí sa do diskusie
 • rozvíja komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
 • využíva komunikáciu v spoločenskom styku
Sociálne a občianske kompetencie
 • pomenuje svoje potreby, city a pocity
 • spolupracuje v skupine, rešpektuje názory a správanie iných
 • uvedomuje si zodpovednosť za svoje správanie
 • prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám
 • uvedomuje si potreby iných detí a osôb so zdravotným znevýhodnením
 • pozná možnosti poradenskej pomoci, vie na koho sa obrátiť v prípade ohrozenia alebo poškodzovania práv
 • má právne povedomie v oblasti spoločensky nežiaducich javov (šikanovanie, zastrašovanie, zákony o fajčení, alkohole, drogách,...)
Pracovné kompetencie
 • prejavuje samostatnosť pri vypracovávaní domácich úloh
 • plní si svoje povinnosti
 • rozvíja manuálne zručnosti
 • ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
 • kultivuje svoju vytrvalosť a trpezlivosť
Kultúrne kompetencie
 • pozná kultúrne a historické pamiatky okolia a regiónu
 • rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
 • je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
 • kultivuje a prezentuje svoj talent a špecifické schopnosti
 • pozná rôzne hudobné žánre
 • vníma estetiku tanca, ladnosť pohybov
Tematické oblasti výchovy
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:
 • Vzdelávacia oblasť (rozumová)
 • Spoločensko-vedná oblasť
 • Pracovno-technická oblasť
 • Prírodovedno-environmentálna oblasť
 • Esteticko-výchovná oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
 • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť (dopravná, protidrogová)
Cieľové zameranie výchovných oblastí
Vzdelávacia oblasť:
 • rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie
 • rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
 • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
 • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
Spoločensko-vedná oblasť:
 • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
 • spolurozhodovať o živote skupiny
 • pochopiť význam dodržiavania ľudských práv
 • dokázať samostatne riešiť konflikty medzi spolužiakmi
 • vyjadriť svoj názor, vypočuť si opačný názor, diskutovať
 • prejaviť záujem o riešenie problémov v škole a rodine
 • prejavovať úctu k rodičom a k starším ľuďom
 • prejavovať pomoc a ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
 • rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní
 • využívať všetky dostupné formy komunikácie
 
Pracovno-technická oblasť:
 • získavať základné zručnosti pre praktický život
 • vedieť spolupracovať so skupinou
 • získavať a rozvíjať manuálne a technické zručnosti
 • získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov
Prírodovedno-environmentálna oblasť:
 • vnímať krásy prírody, zmeny v jednotlivých ročných obdobiach
 • spoznávať prírodu, spôsob života živočíchov a rastlín
 • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
 • podieľať sa na ochrane životného prostredia
Esteticko-výchovná oblasť:
 • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
 • prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
 • pestovať pozitívny vzťah k literatúre, hudbe a výtvarnému umeniu
 • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
 • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
 • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť:
 • kultivovať základné hygienické návyky
 • poznať a uplatňovať princípy zdravého životného štýlu
 • pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog
 • poznať zásady bezpečnosti pri hrách a športových aktivitách
 • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 • rozvíjať športový talent a schopnosti
 • osvojiť si pravidlá bezpečnosti na ceste
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
V školskom klube detí sú vytvárané také podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, tvorivosť, získavať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života a takto vytvárať najúčinnejšiu prevenciu drogovej závislosti.
Kvalitnou a pestrou činnosťou sú dávané deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu, k rešpektovaniu základných ľudských práv, k predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu.
Pedagogický prístup vychovávateľa je orientovaný na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania sa detí s rešpektovaním ich individuálnych osobností, potrieb a záujmov.
Činnosti oddychového charakteru sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné, vychovávateľka prihliada na individuálne záujmy a požiadavky detí.
Rekreačné a športové aktivity sú realizované hlavne v prírode, prispievajú k prevencii obezity, deti sú vedené k pravidelnému cvičeniu, k dodržiavaniu zásad zdravého životného štýlu.
Do výchovno-vzdelávacej činnosti sú zavádzané prvky environmentálnej výchovy, čím sa u detí kultivuje správne zameranie na spoznávanie prírody, učia sa prírodu nielen spoznávať, ale ju aj rešpektovať, oboznamujú sa so spôsobmi ochrany životného prostredia.
Pri výchovno-vzdelávacích činnostiach sú uplatňované zásady komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, individuálneho prístupu, zásada dobrovoľnosti, slobodného rozhodovania, cieľavedomosti, uvedomelosti a aktivity, sústavnosti a primeranosti, tvorivého prístupu a zásada spojenia vzdelávania s reálnym životom.
Výchovný plán ŠKD
Výchovný plán je vypracovaný a záväzný pre všetky oddelenia na školský rok.
Výchovno-vzdelávacia činnosť je v značnej miere plánovaná tak, aby rozvíjala a prehlbovala získané vedomosti, zručnosti a schopnosti získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Preto aj počet hodín VVČ nie je uvedený pre jednotlivé oddelenia, ale podľa ročníkov, ktoré žiaci navštevujú. V prípade, ak sú v jednom oddelení žiaci z viacerých ročníkov, vychovávateľka postupuje podľa výchovných osnov platných pre ten ročník, z ktorého je v oddelení väčší počet žiakov.
Vychovávateľky realizujú činnosť tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých žiakov. Vo výchovnom pláne je stanovený minimálny počet hodín VVČ, ktorý je potrebné dodržať. S prihliadnutím na záujmy a potreby žiakov však môže byť počet hodín jednotlivých činností aj vyšší.
 

 
Názov tematickej oblasti
 
Počet  hodín výchovno-vzdelávacej činnosti
V ŠKD
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Vzdelávacia oblasť 165 165 165 165
Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 33
Pracovno-technická oblasť 33 33 33 33
Prírodovedno-environmentálna oblasť 33 33 33 33
Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 33
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 33 33 33 33
Charakteristika školského klubu detí
 
1.   Priestorové a materiálne podmienky:
·         samostatné miestnosti určené len pre potreby ŠKD pre 2. oddelenia v samostatnej časti budovy telocvične pri ZŠ
·         dostupné sociálne zariadenia
·         vhodná vybavenosť pracovným i oddychovým nábytkom, kobercami, audiovizuálnou technikou
·         pomôcky pre záujmové činnosti, odpočinok i relaxáciu
·         šatne samostatné i spoločné so školskými triedami
·         k ošetreniu úrazov chorého dieťaťa slúži zborovňa
·         vlastná miestnosť pre potreby upratovania vybavená základnými čistiacimi prostriedkami
·         prístupnosť do telocvične i na ihriská
·         poloha školy umožňuje využitie okolitého prostredia k činnostiam v prírode
 
2.   Personálne podmienky:
·         vyhovávateľky ŠKD spĺňajú podmienky pre prácu s deťmi v ŠKD stanovenú zákonom – stredoškolské vzdelanie s maturitou
·         prevládajú profesionálne vedomosti – komunikácie s deťmi, rodičmi, triednymi učiteľmi i vedením školy, schopnosť motivovať činnosť, udržať disciplínu, hodnotiť svoju prácu, priamo a nepriamo riadiť záujmové činnosti, podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť dieťaťa a odvahu prejaviť sa, toto oceňovať a chváliť
·         ochota k ďalšiemu vzdelávaniu – samoštúdium odbornej lituratúry a časopisov, účasť na motivačných seminároch
·         vedenie pedagogickej praxe študentov pedagogických škôl
 
3.   Psychosociálne podmienky:
·         estetické prostredie navodzuje pohodu a zdravé trávenie voľného času po vyučovaní
·         činnosti prepojené so skutočným životom
·         rešpektovanie vekového zloženia kolektívu detí, tolerantnosť k potrebám detí
·         otvorená komunikácia, úcta, vzťahy, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému, uvedomenie si niekam patriť, zdravá súťaživosť
·         ochrana detí pred násilím, šikanou a inými negatívnymi javmi
·         viesť k zodpovednosti, k dodržovaniu stanovených pravidiel v správaní, k spravodlivosti
·         riešenie potrieb a problémov
 
4.   Organizačné podmienky:
·         zabezpečený je režim stravovania, hygieny, odpočinku, pohybu, rekreačnch a záujmových činností (týždenná skladba zamestnania)
·         všetci rodičia zapísaných detí sú zoznámení s vnútorným poriadkom ŠKD, ktorý je vyvesený na viditeľnom mieste chodby ŠKD
 

Vnútorný poriadok ŠKD
 
1.     ŠKD pri ZŠ Jakubov v Jakubove je v prevádzke denne od Po – Piat.  po skončení školského vyučovania od 11,40 hod do 17,00 hod.
2.     Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci 1. – 4. roč., ktorých rodičia sú zamestnaní
3.     Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD je 7,-€ mesačne. Rodič je povinný ho uhradiť do 10. teho dňa v mesiaci./ štvrťročne/ na účet školy a lebo hotovostne vychovávateľke
4.     Dochádzka prijatých žiakov do ŠKD je povinná. Neúčasť žiaka na výchovnej činnosti je povinný rodič riadne písomne alebo osbne oznámiť vychovávateľke.
5.     Ak žiak nedochádza do ŠKD bez písomného ospravedlnenia sedem za sebou nasledujúcich dní alebo dvanásť dní v mesiaci, vyradí sa zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.
6.     Žiak, ktorý navštevuje ŠKD aj ráno pred vyučovaním musí mať tento údaj vyznačený aj na zápisnom lístku.
7.     Popoludní dohodne rodič odchod žiaka s vychovávateľkou a vyznačí ho na zápisnom lístku. Zásadne by žiak nemal odchádzať v čase prípravy na vyučovanie, aby nerušil prácu ostatných žiakov.
8.     Vychovávateľka v ŠKD zodpovedá za bezpečnosť a zdravie zapísaných žiakov až od ich príchodu zo školy. Za bezpečný prechod žiakov na záujmovú činnosť mimo ŠKD (Krúžková činnosť) vychovávateľka nezodpovedá.
9.     Vychovávateľka v oddelení môže uvoľniť žiaka z ŠKD len na základe údajov vyplnených na zápisnom lístku, príp. na písomné požiadanie rodiča.
10.                       Akékoľvek škody, ktoré dieťa spôsobí v ŠKD na zariadení a pomôckach z nedbanlivosti alebo svojvoľne, sú rodičia povinní uhradiť, alebo sa postarať o opravu.
11.                       Na rekreačnú a športovú činnosť sa môžu žiaci prezliekať do úborov, ktoré si môžu nechávať v ŠKD.
12.                       Stravovanie je zabezpečené v ŠJ. Stravné sa platí každý mesiac vopred.

Poznámka: Celé znenie dokumentu je k dispozícií u riaditeľky školy a vedúcej ŠKD Slniečko v tlačenej forme.

Posledná úprava ( Streda, 13 Apríl 2022 13:50 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri