Základná škola Jakubov

Základné údaje o škole PDF Tlačiť E-mail
Názov: Základná škola Jakubov
Organizačné zložky: Školský klub detí pri ZŠ, Jakubov

Organizačné zložky: Školská jedáleň pri ZŠ, Jakubov
Sídlo/ adresa: Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
Právna forma: Škola s právnou subjektivitou od 1. 4. 2002
Identifikačné číslo (IČO):31810250
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2021636683
Štatutárny orgán školy: riaditeľka školy https://www.zsjakubov.sk/kontakty
Názov a adresa zriaďovateľa: Obec Jakubov, Hlavná ulica 191, 900 63 Jakubov, https://www.jakubov.sk/1229/kontakt
Rok zaradenia do siete škôl: 1964

Druh školy:

Základná škola 1.-9. ročník                    
Počet tried: 10
Počet žiakov: 205
Počet oddelení ŠKD: 1.- 4.ročník
            1.oddelenie: po-pia od 11.40 hod. - 17.00 hod.
            2.oddelenie: po-pia od 11.40 hod. - 17.00 hod
            3.oddelenie: po-pia od 11.40 hod. - 16.00 hod.

Firma pre administráciu a správu siete: Asthon s.r.o
Firma pre správu miezd a personalistiku: Bc.Anna Slobodová
Firma pre správu PO a BOZP: LUKA TEAM s.r.o
Firma pre správu GDPR: EuroTRADING s.r.o
            

Vzdelávací program školy (ŠVP- časť znenia dokumentu):
Vzdelávacia koncepcia školy vychádza z platného Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu školy


Názov ŠVP
Radostne za poznaním
Stupeň vzdelania ISCED 1,2
Dĺžka štúdia ISCED 1 – 4 roky,  ISCED 2 – 5 rokov
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Názov školy Základná škola Jakubov
Adresa Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
IČO 31810250
Riaditeľ školy Mgr. Renáta Chmelová        
email Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , web stránka zsjakubov.sk. , telef.  0910621779
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Ivana Kalná
Zriaďovateľ Obec Jakubov
Adresa Jakubov  191, 900 63 Jakubov
Platnosť dokumentu Od 28.8. 2008
Miesto vydania Základná škola Jakubov
 
1.     Zameranie školy a stupeň vzdelania:
    Našou snahou je vytvoriť v škole príjemné a bezpečné miesto, kde sú žiak- učiteľ- rodič partnermi, kde má každé dieťa právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych schopností.Výchovnovzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, zdravo žiť, zmysluplne tráviť voľný čas a byť zodpovedný za svoje správanie. Hlavným cieľom našej školy je vychovať dieťa tvorivé, zodpovedné, tolerantné, schopné zodpovednej komunikácie,  ktoré si následne dokáže  nájsť  svoje miesto v spoločnosti.
Škola je  otvorená novým informáciám, novým prístupom vo vzdelávaní i riadení, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.
 
Vyučovací proces zameriame hlavne na:
 •  environmentálnu výchovu,
 •  vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka,
 •  prácu s výpočtovou a komunikačnou technológiou,
 •  prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 
Rozvíjať budeme:
 • Jazykové a komunikačné zručnostiprezentačnými zručnosťami na vyučovaní, žiaci sa budú učiť komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku, pracovať s IKT na vyučovaní,
 • Výchovu ku kultúre slova- rozvíjaním  čitateľských zručností, najmä čítanie s porozumením, prácou s textom,
 • Pozitívne vnímanie seba i okolitého sveta – cez prácu na vyučovacích hodinách i v práci záujmových útvarov školy
 • Kritické myslenie- vedomosti žiakom neodovzdáme, ale budeme ich učiť informácie  vyhľadávať, triediť, spracovávať, riešiť problémy, robiť projekty k preberaným témam,
 • Vlastnú aktivitu žiakov- žiaci budú vedení k tomu, aby dokázali plánovať,  organizovať a vyhodnocovať vlastné učenie, -  sprievodným javom takéhoto prístupu je vyššia motivácia k celoživotnému vzdelávaniu sa,
 • Postupné odovzdávanie rozhodovacích právomocí žiakom- žiaci si spoločne vytvoria pravidlá spolužitia, čím budeme predchádzať výchovným problémom,
 • tým, že budeme používať zručnosti života stanú sa tichým spoločníkom pri vytváraní neohrozeného prostredia, ktoré zvyšuje schopnosť učiť sa,
 
2.     Životné zručnosti  pre žiakov i učiteľov
 
Schopnosť meniť plány v prípade potreby. - ,,Nájdem lepšie riešenie.“
Konať poctivo, úprimne a podľa morálnych pravidiel. - ,,Stojíme si za slovom.“
Povedať, čo si myslím, a dokázať počúvať iných. - ,,Viem sa poučiť od teba, a ty sa môžeš naučiť niečo odo mňa.“
Mať ohľad na iných a ich problémy.  - ,,Záleží mi na tebe“
Vedieť dobre plánovať, usporadúvať a realizovať. - ,,Premyslím to, zariadim to.“
Zúčastňovať sa na skutočnom živote, byť ochotný pracovať. - ,,Rád sa zúčastním.“
Vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery a starostlivosti. - ,,Môžeš sa na mňa spoľahnúť.“
Zistiť, čo viem, a dokážem to použiť.  -,,Dokážem riešiť problémy.“
Byť presvedčený, že dokážem niečo urobiť. - ,,Som schopný.“
Všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im, starať sa o nich. -  ,,Môžem ti pomôcť?“
Vytrvať pri určitej činnosti. -  ,,Dokážem čakať...“
Usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo najviac a najlepšie. - ,,Dokážem usilovne pracovať.“
Dokončiť, čo som začal robiť. -  „Dokážem vytrvať vo svojej práci a ukončiť ju.“
Robiť správne rozhodnutia a používať zdravý rozum. -  ,,Dokážem si správne vybrať.“
Vedieť sa zasmiať a byť veselý a vtipný bez zraňovania iných. - ,,Nestrácajme humor v žiadnej situácii.“
Byť zodpovedný a dôveryhodný. -  ,,Dá sa na mňa spoľahnúť.“ ,,Môžeš so mnou počítať.“
Snažiť sa dozvedieť alebo poznať veci v plnom rozsahu. -  ,,Ako to vlastne je?“
 
 
3.     Profil absolventa primárneho stupňa – ISCED 1 /1.stupňa/
 
Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať.
Kompetencie sa formujú  na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú pripravené pre uplatnenie v praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého života, nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môžu byť základom celoživotného učenia a osobnej flexibility), sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a
získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu,
aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú.
V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania.
 
Primárne vzdelanie získa žiak
úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu 4.ročníka. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho
vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni sekundárneho vzdelávania alebo
adekvátnom stupni viacročného gymnázia.
 
Absolvent má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 • vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 • dokázať určitý čas sústredene načúvať,
 • náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rozumieť rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne adekvátne reagovať,
 • využívať na základnej úrovni technické prostriedky osobnej komunikácie,
 • chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 • schopnosť v cudzích jazykoch na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
 
(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 • používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách
 • schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
 • rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,
 
(c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení
 • ovládať základy potrebných počítačových aplikácií,
 • dokázať primerane k veku komunikovať pomocou elektronických médií,
 • dokázať adekvátne k veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 • používať rôzne vyučovacie programy,
 • získať základy algoritmického myslenia,
 • chápať, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • poznať riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
 
(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
 • osvojiť si základné schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 • uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
 • vyberať a hodnotiť získané informácie,
 • spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných činnostiach,
 • uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
 
(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
 • vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
 • hľadať a využívať pri riešení problémov rôzne informácie,
 • skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 • overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových problémoch,
 • pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,
 
(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
 • uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti,
 • dokázať odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
 • uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
 • dokázať primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomovať si, že mám svoje práva a povinnosti,
 • osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
 • dokázať prijímať nové nápady alebo aj sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
 • uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom,
 
(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 • vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokázať pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektovať vkus iných ľudí, primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor,
 • ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,
 
4.     Profil absolventa sekundárneho stupňa - ISCED 2 /2.stupňa/
 
Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho
vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové
kompetencie :
kompetencie k učeniu:
 • má osvojené a využíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich silných a slabých stránok,
 • dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných (pracovných a osobných) životných situáciách,
 • získal základ a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie a učenie sa,
 
kompetencie komunikačné:
 • má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa hlavné typy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a sociálnych kontextoch,
 • ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,
 
kompetencie k riešeniu problémov:
 • má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry),
 • uplatňuje základné operácie a základné matematické prezentácie,
 • dokáže využívať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je schopný i primeranej abstrakcie,
 • logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení problémov,
 • je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie,
 • je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných,
kompetencie občianske
 • chápe význam zákonov a spoločenských noriem,
 • je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej,
 • rešpektuje práva ostatných ľudí,
 • pozná a váži si naše kultúrne a historické dedičstvo a tradície,
 • chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti
 • rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti,
 • je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,
 
kompetencie sociálne a personálne
 • dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme,
 • chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,
 • dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,
 • dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,
 • uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele,
 
kompetencie pracovné
 • ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie
 • dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a profesionálne ciele,
 • orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s podnikateľským zámerom a s jeho realizáciou,
 • chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy pracovných zručností,
 
 
kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry
 • dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch,
 • používať ich hlavné médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky,
 • cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo,
 • pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom.
 
5.     Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
 
Ak je žiak zdravotne znevýhodnení a zdravotné znevýhodnenie žiaka je takého charakteru, že si vyžaduje špeciálne podmienky na vzdelávanie, je takýto žiak  na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami je okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať, rozvíjať najmä ich vlastné kompenzačné mechanizmy, aby dokázali plnohodnotne vnímať a  prežívať vlastný život a zároveň tvoriť hodnoty pre život spoločnosti a svoj.
 
Naša škola zabezpečuje tieto podmienky:

 • personálne  -  vyučujúci, asistenti učiteľa,
 • materiálne - odborná literatúra, špeciálne doplnkové učebnice, pracovné listy, pomôcky na korekciu, počítačové programy,
 • odborné a organizačné podmienky - vzdelávanie podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu,
 • včasná špeciálno-pedagogická, psychologická diagnostika,
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami,
 
Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi s ŠVVP:
 • rešpektovanie zvláštností a možností žiaka,
 • informovanie všetkých pedagogických zamestnancov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone povolania,
 • oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobom vzdelávania, hodnotenia žiaka a možnosťami úľav,
 • oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka,
 • včasná diagnostika,
 • vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľská atmosféra,
 • zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok,
 • využívanie špeciálnych metód foriem práce odporučených odborným pracovníkom pedagogicko-psychologickej poradne, školskou špeciálnou pedagogičkou,
 • dodržiavanie zásady všestrannosti - dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie,
 • dodržiavanie zásady sústavnosti,
 • stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie náročnosti,
 • oceňovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu žiaka udeľovať pochvaly, nedostatky neporovnávať s ostatnými,
 • zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností podľa odporúčaní,
 • počas celého školského roka je výchovná poradkyňa v úzkom kontakte s rodičmi individuálne integrovaných žiakov, s vyučujúcimi, s asistentom a odbornými pracovníkmi CPPPaP v Malackách
Poznámka: Celé znenie dokumentu je k dispozícií u riaditeľky školy v tlačenej forme.
Posledná úprava ( Streda, 22 November 2023 12:43 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri