Základná škola Jakubov

Štatút RZ o.z. PDF Tlačiť E-mail
Stanovy Rodičovského združenia pri Základnej škole Jakubov
Jakubov 276,  900 63 Jakubov


Článok I.
Názov a sídlo


Názov:              SRRZ - PR pri Základnej škole, 276, 900 63 Jakubov
Sídlo:                 Základná škola, Jakubov č. 276,   900 63 Jakubov
Právna forma:  Občianske združenie/ nezisková organizácia

IČO:               17319617 055


Č účtu:           IBAN: SK 32 6500 0000 0000 2023 6985
 
Článok II.
Poslanie, ciele a úlohy združenia


1.      Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov (ďalej len RZ) je dobrovoľné a neziskové občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Základnú školu, Jakubov č. 276, 900 63 Jakubov.
 
2.      RZ je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania zverených detí, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.
 
3.      Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu v škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci s deťmi.
 
4.      Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
 
5.      Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva RZ na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.
 
6.      RZ je zriadené na dobu neurčitú.
 
7.      Poslaním RZ pri škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
 
8.      Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.
 
9.      Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu detí a na základe vzájomného partnerského vzťahu.
 
10.    RZ rešpektuje právny status školy pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom 1. Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s Ministerstvom školstva SR.
 
11.    Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy alebo orgánov, ktoré ustanovuje zákon (predpis), ktorá túto účasť predpokladá.
 
12.    RZ vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí školy podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaďuje na riešenie osobitných problémov.

 
 
Článok III.
Členstvo v združení

Členstvo v Rodičovskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča do Zoznamu členov rodičovského združenia, ktorý je totožný s prezenčnou listinou prvého triedneho aktívu v novom školskom roku. Členstvo sa končí vtedy, ak sa rodič na prvom triednom aktíve alebo dodatočne, do 30.10. príslušného školského roka, do zoznamu nezapíše.

 
Článok IV.
Práva a povinnosti členov

1.      1.Práva členov združenia
Každý člen Rodičovského združenia pri ZŠ Jakubov má právo:
a)  voliť orgány organizácie;
b)  byť volení do týchto orgánov;
c)  vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať       sa do spolupráce s pedagogickým zborom;
d)  byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu;
e)  venovať rodičovskému združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov  dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku;
f)  byť informovaní o práci orgánov RZ na škole.
 
2.      Povinnosti členov združenia
Každý člen Rodičovského združenia pri ZŠ Jakubov je povinný:
a)  zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo                          orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto  orgánoch  pracovať v rámci aktivít RZ;
b)  platiť členské príspevky, čo nepopiera možnosť poskytnúť organizácii ďalší finančný (dar)  na účely jej aktivít alebo aktivít školy a s tým:
c)  formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení na výzvu výkonného výboru RZ;
d) rešpektovať ustanovenia týchto stanov;
e) zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to výkonný výbor  požiada.

Článok V.
Orgány združenia

 Orgánmi Rodičovského združenia pri ZŠ Jakubov sú:
a) Triedne aktívy
b) Rodičovská rada RZ
c) Výkonný výbor
d) Revízna komisia
c) Zástupcovia rodičovskej rady v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov – aktivistov
 
1.Triedne aktívy (ďalej TA)
• sú najvyšším a hlavným orgánom RZ. Sú tvorené zákonnými zástupcami všetkých detí navštevujúcich predmetnú školu. Vznikajú na základe prijatí členstva rodičov v RZ zápisom do Zoznamu členov RZ v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu.
• Schvaľujú Školský poriadok. Vyjadruje sa k Plánu práce školy, kurikulu školy a ďalším koncepčným materiálom.
• Volia v každej triede triedneho dôverníka a tajomníka. Tajomník vedie zápisnicu TA.
• Napomáha vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednymi učiteľmi a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu s zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti detí danej triedy.
• Vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky rodičovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohto procesu. rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy.
• Pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možností.
• Zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech detí navštevujúcich danú triedu.
• Rešpektuje rozhodnutia odporúčania rodičovskej rady RZ a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní výkonného výboru RZ prostredníctvom rodičov detí danej triedy.
• Zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a detí triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu.
• Zasadá minimálne 2x za školský rok.
• Môže zvolať triedny dôverník, predseda organizácie alebo rodičovská rada RZ, ak o to požiada vedenie školy, triedna učiteľka alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad. O zvolaní mimoriadneho triedneho aktívu musí triedny dôverník vždy informovať predsedu RZ. Zasadnutie TA zvoláva predseda po dohode s triednymi učiteľmi.
• Väčšinový názor triednych aktívov v spoločnej veci je záväzný pre všetky ostatné triedne a aktívy a všetkých členov RZ.
• Zasadnutie TA riadi triedny dôverník. V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí tajomník, alebo ktorýkoľvek z prítomných rodičov. Z každého zasadnutia sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ TA zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť a pod.). Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť výkonného výboru (rodičovskej rady) alebo vedenia školy.
• Volí svojich zástupcov do rodičovskej rady. Zvyčajne je zástupcom TA v tomto orgáne RZ  triedny dôverník a tajomník. Zvolení rodičia sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí rodičovskej rady alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu z rady rodičov TA.
• Zástupca triedneho aktívu v rodičovskej rade objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa rada zaoberá a sprostredkúva rodičov TA všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania rodičovskej rady. Zabezpečuje plnenie ustanovení Stanov RZ v rámci triedneho aktívu rodičov.
 
2. Rodičovská rada
• Tvorí ju výkonný výbor a členovia.
• Rozhoduje o zmene stanov organizácie a zabezpečuje ich uplatňovanie ako aj výkon rozhodnutí rodičovskej rady a riešenie návrhov a pripomienok rodičov oslovenými a kompetentnými subjektmi.
• Volí (potvrdzuje) na svojom prvom zasadnutí v školskom roku trojčlenný výkonný výbor v zložení: predseda, tajomník a hospodár.
• Ustanovuje revíznu komisiu.
• Schvaľuje rozpočet organizácie.
•Zasadá spravidla najmenej 4x v školskom roku.
• Zasadnutí rodičovskej rady sa podľa vlastného rozhodnutia alebo pozvania výboru zúčastňuje riaditeľ školy jeden ním určený zástupca pedagogickej rady.
•V prípade potreby môže rodičovská rada na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať jednotlivých zamestnancov školy, triednych dôverníkov, jednotlivých rodičov alebo zástupcov RZ v iných orgánoch.
3.Výkonný výbor
• V mene združenia je oprávnený konať predseda organizácie.
• Funkčné obdobie výkonného výboru RZ je jeden rok.
• Riadi sa Stanovami RZ a rozhodnutiami rodičovskej rady. Akceptuje podľa možnosti organizácie požiadavky vedenia školy a riadi činnosť organizácie v súlade s jej poslaním a úlohami (čl. 2).
• Podáva rodičovskej rade správu o svojej činnosti a správu o hospodárení.
• Predkladá rodičovskej rade návrh rozpočtu organizácie a uskutočňuje jeho ustanovenia po ich schválení.
• Schvaľuje výdavky organizácie, o čom informuje výkonný výbor na jeho zasadnutí.
• Zabezpečuje spoluprácu RZ s vedením školy;
• Informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov triednych aktívov priamo alebo prostredníctvom rokovaní rodičovskej rady.
• Po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutie rodičovskej rady a jej mimoriadne zasadnutia.
•Zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu  kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií žiakov školy.
• Kontroluje činnosť zástupcov rodičov v orgánoch školy alebo v orgánoch zriadených v tejto súvislosti podľa zákona.
• Sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi  štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy žiakov školy a formuluje návrhy  a pripomienky adresované týmto orgánom.
•Zasadá podľa potreby v danom školskom roku. Účasť členom výboru a pozývaných hostí zabezpečuje tajomník organizácie. Mimoriadne zasadnutia výkonného výboru zvolané na žiadosť rodičov, triednych aktívov alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov, zvoláva predseda RZ osobne.
• Tajomník výkonného výboru vedie Zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú vyhotovuje pre riaditeľa školy a k  v dokumentácii RZ. Všetkým členom rady a na zasadnutí zúčastneným hosťom posiela e-mailom kópiu zápisu.
• Výkonný výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a rozhodnutia Rodičovskej rady.
 
4. Revízna komisia
• Revíznu komisiu tvoria traja členovia. Spravidla sú pri každej revízii prítomní vždy iní členovia rodičovskej rady podľa v septembri rodičovskou radou schváleného harmonogramu.
• Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ štyrikrát v školskom roku vždy pred konaním zasadnutia rodičovskej rady.
• Spracuje správu o výsledku kontroly, ktorú predkladá rodičovskej rade na jej každom zasadnutí v školskom roku a novej rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku.
 
5. Zástupcovia RZ v iných orgánoch (ďalej iba zástupcovia)
• Sú členovia RZ – rodičia, zvolení rodičovskou radou do rady školy, stravovacej komisie školy alebo do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov .
• Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy RZ najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.
• Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky rodičovskej rady a výkonného výboru RZ a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít. Zástupcovia informujú rodičovskú radu a výkonný výbor RZ o obsahu a priebehu týchto rokovaní.
• Účelové skupiny rodičov – aktivistov  sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce RZ so školou pri príprave a organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových alebo iných záujmových podujatí väčšieho (celoškolského) rozsahu. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na základe ich predbežnej iniciatívy na prvom zasadnutí triednych aktívov podľa oblasti ich predpokladanej aktivity (kultúra, šport, zájazdy a i.). Účelová skupina sa môže vytvoriť aj na výzvu výkonného výboru v priebehu školského roka prostredníctvom aktuálneho zasadnutia triednych aktívov.
 
 
Článok VI.
Majetok a hospodárenie

1.      Príjmy organizácie tvoria členské príspevky, dobrovoľné rodičovské príspevky a dary rodičov, vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky.
 
2.      Členské príspevky
Výšku členského príspevku  na nasledujúci školský rok navrhuje na svojom júnovom zasadnutí  Rodičovská rada RZ. Návrh je schvaľovaný rodičovským plénom na prvom zasadnutí triednych aktívov v školskom roku.
 
3.      Hlavným nástrojom distribúcie RZ je rozpočet rodičovského združenia. Rozpočet členského príspevku pripravuje na základe poverenia Rodičovskou radou riaditeľ školy a predkladá ho na schválenie Rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtové položky sa saturujú z  predpokladaných príjmov v súlade s počtom členov RZ zapísaných do zoznamov triednych aktívov, a výdavkov predošlého školského roka.
 
4.      Finančné prostriedky fondu členského príspevku rodičovského združenia sa ukladajú v Poštovej  banke a. s. na podnikateľský účet organizácie. Podpisové právo má predseda Rodičovského združenia   a  predseda Rodičovskej rady RZ. Manipuláciu s účtom podmieňuje jednak vzorový podpis a pečiatka organizácie.
 
5.      Výdavky z fondu členského príspevku rodičovského združenia tvoria príspevky na organizáciu detských, kultúrnych a športových podujatí, edukačný, hygienický a technický materiál, vybavenie interiérov a exteriérov školy, poštovné náklady a mimoriadne výdavky schválené Rodičovskou radou RZ. Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.
 
6.      Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo Finančnom denníku RZ, ktorý vedie pokladník združenia.  O výdavku mimo rozpočtu RZ do výšky sumy 100,- € na jeden účel môže rozhodnúť riaditeľ školy, pričom informuje na najbližšom zasadnutí výbor. Mimoriadne výdavky do výšky 200,- € na jeden účel môže schváliť aj predseda organizácie, pričom rovnako informuje výkonný výbor RZ.
7.      Predseda organizácie robí kontrolu vedenia účtovných dokladov a správnosť použitia prostriedkov mesačne.
 
8.      Predseda združenia  predkladá finančný  denník revíznej komisii a výkonnému výboru pred každým zasadnutím Rodičovskej rady. Rodičovskej rade na každej jej zasadnutí.
 
9.      Správu o hospodárení, ktorú spracuje predseda RZ predkladá výkonný výbor triednym aktívom spravidla 2x v kalendárnom roku k 1.2. k 1.9.
 
10.  Doklady o hospodárení organizácie je predseda združenia povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii RZ a ktorémukoľvek z rodičov registrovaných v organizácii na požiadanie a za prítomnosti riaditeľa školy.
 
11.  Ostatné príjmy RZ sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky               rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne Rodičovská rada. Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RZ.
 
12.  Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktívu (deťom jednotlivej    triedy) nepodliehajú kompetencii rozpočtu organizácie: o ich využití rozhoduje triedny aktív. Dobrovoľné príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje výkonný výbor RZ podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
 
13.  Výbor RZ zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov RZ má predseda organizácie.
 
14.  Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve rodičovského združenia, a evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.
 
Článok VII.
Zánik združenia

1. Združenie môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia rodičovskej rady,
b) zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia rodičovskej rady,
c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 
2.   Ak združenie zaniká rozpustením, rodičovská rada ustanoví likvidačnú komisiu (skupinu
      rodičov – členov Rodičovskej rady).
 
3.   Likvidačná komisia:
a)  sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora
b)  zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie ostatným rodičovským združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno-vzdelávacie účely;
c)  rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtov.
 
4. Likvidátor resp. likvidačná komisia oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému          ministerstvu.
 
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.      Zmeny a doplnky týchto stanov sa uskutočňujú formou písomných dodatkov. Zmeny stanov schvaľuje rodičovská rada.
 
2.      Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi  predpismi platnými v Slovenskej republike.
 
3.      Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou.
 
4.      Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Stanovy Rodičovského združenia pri ZŠ Jakubov boli schválené  na ustanovujúcom zasadnutí dňa 18. jún  1991.                                                           
 
                                                                                  Daniela Bukovská
                                                                                         predseda OZ
                                                                       Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov
                                                                                          
 
Posledná úprava ( Piatok, 08 Október 2021 14:58 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri