Základná škola Jakubov

Testovanie 9 PDF Tlačiť E-mail

Testovanie 9 2024 (T9 2024)

RIADNY TERMÍN
20. marec 2024 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL),
21. marec 2024 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL) a ukrajinský jazyk a literatúra (UJL).

NÁHRADNÝ TERMÍN
4. a 5. apríl 2024 (štvrtok, piatok) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM,
• pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

TESTOVANIE JE URČENÉ všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy v SR.

CIELE TESTOVANIA
• poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, ktorý napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania,
• objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov,
• na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TESTOVANÉ PREDMETY
• matematika,
• slovenský jazyk a literatúra na všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
• maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským,
• ukrajinský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

TESTOVANÉ UČIVO zodpovedá príslušným vzdelávacím štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre nižšie stredné vzdelávanie.

KOGNITÍVNE ÚROVNE SJL, MJL a SJSL
• zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie,
• porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie,
• aplikácia – použitie postupu na riešenie problému, implementácia,
• analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie,
• hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie.

 KOGNITÍVNE ÚROVNE MAT
• zapamätanie – vybavenie si znalostí z dlhodobej pamäti,
• porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií,
• aplikácia – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách,
• analýza – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu,
• hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií.

TYPY TESTOV A OČAKÁVANÁ ÚSPEŠNOSŤ testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), tzv. NR testy, výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test, očakávaná priemerná úspešnosť žiakov 50 – 60 %.

POVOLENÉ POMÔCKY kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

NEPOVOLENÉ POMÔCKY mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.Posledná úprava ( Utorok, 07 November 2023 12:53 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri