Základná škola Jakubov

Testovanie 5 PDF Tlačiť E-mail
TERMÍN TESTOVANIA 21. november 2018 (streda)

TESTOVANIE JE URČENÉ - žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

CIELE TESTOVANIA - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 - poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

TESTOVANÉ PREDMETY - matematika a slovenský jazyk a literatúra na všetkých ZŠ okrem ZŠ s VJM  maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM

TESTOVANÉ UČIVO - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

ČAS RIEŠENIA TESTOV - 60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk

POČET TESTOVÝCH ÚLOH - 30 úloh – matematika, 30 úloh – vyučovací jazyk

FORMA TESTOVÝCH ÚLOH  
MATEMATIKA - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 10 úloh 
VYUČOVACÍ JAZYK - úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh - úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 20 úloh
KOGNITÍVNE ÚROVNE V MATEMATIKE 1. Zapamätanie – uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií
KOGNITÍVNE ÚROVNE VO VYUČOVACOM JAZYKU 1. Zapamätanie – poznávať a rozpoznávať, vybavovať 2. Porozumenie – interpretovať, usudzovať, porovnávať, dedukovať, vysvetľovať, dokazovať 3. Aplikácia – aplikovať postup na riešenie problému, implementovať 4. Analýza – rozlišovať, usporiadať, prisudzovať 5. Hodnotenie – určovať, vyvodzovať

VZDELÁVACÍ OBSAH 

MATEMATIKA - Čísla, premenné a počtové výkony s číslami - Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy - Geometria a meranie -Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika - Logika, dôvodenie, dôkazy - kontext reálneho života - matematický kontext 
VYUČOVACÍ JAZYK - Jazyk a komunikácia - Komunikácia a sloh - Čítanie a literatúra - úlohy na čítanie s porozumením

HODNOTENIE ÚLOH - 1 bod za správnu odpoveď - 0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

POVOLENÉ POMÔCKY - pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk

NEPOVOLENÉ POMÔCKY - pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika - výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

ZASLANIE VÝSLEDKOV - elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018 - výsledkové listy žiakov a škôl – január 2019 

Začlenení žiaci - zúčastňujú sa Testovania5, majú predĺžený čas na vypracovanie úloh, pracujú v samostatnej skupine, kde nie sú rušení a majú primeraný priestor na vypracovanie úlohViac o Testovaní 5 2018 nájdete na:


http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5


 
Posledná úprava ( Štvrtok, 18 Október 2018 20:13 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri