Základná škola Jakubov

2017/2018 - ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt xxx vzdelávací alebo IKT projekt,   xxx zdravie a šport podporujúci projektalt
Projekt - Usilovné včielky
Projekt realizujeme na základe zamestnaneckej grantovej výzvy Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis " Lepšie školy pre lepšiu budúcnosť našich žiakov 2018, alebo spokojný žiak, spokojný rodič"

Cieľom zamestnaneckej grantovej výzvy je podporiť školy,  ktoré majú skvelých pedagógov, ale chýbajú im financie pre ešte kvalitnejšie vyučovanie, ktoré sršia výbornými nápadmi, ale nie sú peniaze na ich realizáciu.

Cieľ projektu: Ideou projektu je spolupráca medzi žiakmi, nezištná pomoc, vzbudenie záujmu o veci obyčajné, o nenápadné a usilovné včely. Počas aktivít vytvoria žiaci zmiešané skupiny, budú nadobúdať nové vedomosti, naučia sa rešpektovať názory iných, deliť si prácu čo najefektívnejšie - vyskúšajú si prospešnosť života v spoločenstve. Prinesieme deťom a rodičom radosť z majstrovania s drevom i z tvorenia s voskom. Projekt vytvára podmienky na aktívne učenie sa detí za pomoci interaktívnych hier, zážitkových techník. Projekt pozostáva z aktivít – beseda so včelármi, projektové vyučovania, tvorivé workshopy, spolupráca s rodičmi, výroba interaktívnych materiálov, prezentácia deťom z MŠ, návšteva včelnice.


Začiatok projektu: marec 2018
Záver projektu: jún 2018
Prostredníctvom projektu naša škola získa: interaktívnu tabuľu do 2.A triedy, digitálny mikroskop. Projekt umožní spoluprácu žiakov s rodičmi, organizovanie tvorivých workshopov a poznanie života včiel a hmyzu.

Spolupartner projektu: Združenie rodičov o.z.  pri Základnej škole Jakubov financuje: ultrakrátky projektor k IKT tabuli, materiál na aktivity v projekte, dopravu do včelnice

altProjekt - Fotografia - médium Generácie Z
Projekt realizujeme na základe grantového programu " e-Školy pre budúcnosť" vyhláseného Nadáciou Orange

Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií v špecifických témach šíriť na základných a stredných školách na Slovensku.


Cieľ projektu:  Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania informatiky, mediálnej výchovy, geografie, vlastivedy, prvouky  a vizuálnej gramotnosti priamou formou tvorby, úpravy, interpretácie a interaktívneho využitia fotografie ako dôležitého digitálneho média Generácie Z.

- Základná škola sa chce odlíšiť od ostatných tým, že žiakom poskytne možnosť zážitkového vzdelávania, získavania zručností a učenia cez fotografickú a grafickú tvorbu, interaktivitu, interpretáciu vlastných  žiackych dokumentárnych fotografií a ich prezentáciu prostredníctvom žiackej fotografickej výstavy „ Jakubov známy-neznámy“.
- Škola žiakom poskytne možnosť získať zručnosť aplikovať vlastné mediálne obsahy-fotografie do Interaktívnej mapy obce Jakubov, ktorú na základe územného plánu vytvoria žiaci v spolupráci s pedagógom geografie.
- Taktiež poskytne možnosť primárnej cieľovej skupine prezentovať  interaktívnu mapu Jakubova – sekundárnej cieľovej skupine- žiakom 4.ročníka na hodine vlastivedy: „Veľkáci učia malákov o Jakubove“.

Začiatok projektu: november 2017.  Ukončenie projektu: máj 2018


Prostredníctvom projektu naša škola získa: finančné prostriedky na nákup softvéru na úpravu fotografií, odborného lektora a workshopy v oblasti fotografickej bezpečnosti a vzniku dokumentárnej fotografie, teda finančné prostriedky na organizáciu netradičných hodín informatiky, prostriedky na zorganizovanie školskej fotografickej výstavy/ vytlačenie a rámovanie žiackych fotografíí. Škola žiakom prostredníctvom projektu poskytne možnosť zážitkového vzdelávania a získavania vizuálnej gramotnosti. Projekt umožní vznik interaktívnej mapy obce Jakubov, ktorá bude slúžiť ako interaktívna pomôcka pri hodinách geografie a vlastivedy.
altProjekt - TECHNIKA HROU od základných škôl

Projekt realizujeme na základe grantového programu " Podpora techniky" vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia  

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity žiakov budú vyúsťovať k funkčnému rozvoju manuálnych zručností.

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy vyučované na základných školách.


 Začiatok projektu: september 2017.  Ukončenie projektu: apríl 2018

Prostredníctvom projektu naša škola získa  akreditované vzdelávanie, metodiky s pracovnými listami, sadu pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.


altProjekt - HEJNÉHO matematika- vzdelávame


Projekt realizujeme v spolupráci so Združením rodičov pri ZŠ Jakubo a Indícia n.o.

Cieľom projektu: postupný prechod žiakov 1.stupňa na vzdelávanie matematiky Hejného metódou.

Čo je Hejného metóda?


Hejného metóda je vyvíjaná od 40. rokov 20. storočia, kedy Vít Hejný začal skúmať, prečo deti, ktoré bez problémov riešia úlohy z učebníc, zlyhávajú pri riešení úloh neštandardných. Pritom by na ich vyriešenie nemali potrebovať žiadne zvláštne znalosti.

Po desiatkach rokov skúmania a overovania poznatkov vyvinul Vít Hejný spolu so svojim synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorčekov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh.
http://www.ucmeradi.sk/hejneho-metoda/

Termín projektu: dlhodobý

Posledná úprava ( Pondelok, 16 November 2020 09:55 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri