Základná škola Jakubov

2015/2016 - ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt,      xxx vzdelávací, IKT projekt,       xxx zdravie a šport podporujúci projekt

altProjekt - DIVADLO ON AIR
 
Projekt realizujeme na základe grantového programu " Projekty zamestnancov" vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia    

Projekt je zameraný na netradičné vzdelávanie v nemeckom jazyku.
Základná škola sa chce odlíšiť od iných tým, že žiakom umožňuje neformálne vzdelávanie v nemčine, rozvoj sociálnych zručností a zážitkové učenie cez divadelnú tvorbu, dramatizáciu a hru. Divadelný krúžok pomáha zároveň rozvíjať výučbu nemeckého jazyka.


Ciele projektu:
Zvýšiť kvalitu vzdelávania nemeckého jazyka na škole u detí rôzneho veku, ktoré pochádzajú z málopodnetného prostredia a to formou hry a divadelnej tvorby.
Praktické vzdelávanie nemeckého jazyka cez vlastnú divadelnú tvorbu žiakov
Podporiť rozvoj súboru sociálnych kompetencií a komunikačných zručností cez zážitkové vzdelávanie v nemeckom jazyku
Prepájať divadelnú tvorbu a výučbu nemeckého jazyka a tým zvyšovať schopnosť žiakov komunikovať v nemčine
Zefektívniť činnosť divadelného krúžku na škole pre deti rôzneho veku a aplikovať nemeckú slovnú zásobu do divadelnej tvorby detí.
Prevencia patologického správania u detí vytváraním priestoru pre mimoškolské aktivity – divadelný krúžok a vzdelávanie v nemčine


 Začiatok projektu: september 2015.  Ukončenie projektu: jún 2016

Prostredníctvom projektu sme získali:
Nákup bezdrôtových mikrofónov, ktoré pomohli zlepšiť fungovanie divadelného krúžku, zefektívnila sa jeho činnosť a zvýšila sa kvalita neformálneho vzdelávania pre žiakov našej školy.


Projekt - Inovatívne vzdelávacie metódy a formy práce v odbornej učebni techniky
Projekt sme realizovali na základe rozvojového projektu EVPP a z prostriedkov Nadácie SPP a podniku Nafta a.s., obce Jakubov a ZŠ Jakubov.

Projekt bol zameraný na prepojenie teórie s praxou s využitím IKT a   tradičných pracovných nástrojov aj nášho regiónu – tkáčskych stavov.

Ciele projektu:
zatraktívniť a modernizovať výučbu  predmetov svet prácetechnika v zrekonštruovanej učebni.
Začiatok projektu: jún 2015.  Ukončenie projektu: december 2015

Prostredníctvom projektu sme získali:
zariadenie dielne a špeciálnej učebne - originálne tkáčske stavy, laboratórne stoly, stoličky, interaktívnu dotykovú tabuľu a projektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou.


altProjekt - Školská záhrada
Krátkodobý projekt sme realizovali na základe vlastných prostriedkov Základnej školy Jakubov

Projekt bol zameraný na spoznávanie drevín v školskej záhrade s využitím IKT techniky školy a praktických činností vykonávaných žiakmi.

Ciele projektu:
využiť medzipredmetové vzťahy predmetov geografia, biológia, matematika. Zapojiť žiakov do aktívneho vyučovania a využívania IKT techniky na získavanie informácií s ich následným triedením a spracovaním. Aktívna práca s fotoaparátom, vizualizérom, tabletmi, PC a internetom. Žiaci sa naučia hľadať súvislosti medzi stromami a ich využitím.

Začiatok projektu: september 2015  Koniec projektu: október 2015

Prostredníctvom projektu sme získali zručnosti pri narábaní s IKT technikou, úpravou fotografií, vyhľadávaním účelových informácií na internete, pomocou ktorých vytvoria rodné listy stromov v školskej záhrade.


Posledná úprava ( Streda, 20 September 2017 16:43 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri