Základná škola Jakubov

2014 / 2015 - prebiehajúce aj ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt,      xxx vzdelávací, IKT projekt,       xxx zdravie a šport podporujúci projekt

altProjekt - DIVADLO ON AIR 
Projekt realizujeme na základe grantového programu " Projekty zamestnancov" vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia    

Projekt ja zameraný na netradičné vzdelávanie v nemeckom jazyku
Základná škola sa chce odlíšiť od iných tým, že žiakom umožňuje neformálne vzdelávanie v nemčine, rozvoj sociálnych zručností a zážitkové učenie cez divadelnú tvorbu, dramatizáciu a hru. Divadelný krúžok pomáha zároveň rozvíjať výučbu nemeckého jazyka.


Ciele projektu:
Zvýšiť kvalitu vzdelávania nemeckého jazyka na škole u detí rôzneho veku, ktoré pochádzajú z málopodnetného prostredia a to formou hry a divadelnej tvorby.
Praktické vzdelávanie nemeckého jazyka cez vlastnú divadelnú tvorbu žiakov
Podporiť rozvoj súboru sociálnych kompetencií a komunikačných zručností cez zážitkové vzdelávanie v nemeckom jazyku
Prepájať divadelnú tvorbu a výučbu nemeckého jazyka a tým zvyšovať schopnosť žiakov komunikovať v nemčine
Zefektívniť činnosť divadelného krúžku na škole pre deti rôzneho veku a aplikovať nemeckú slovnú zásobu do divadelnej tvorby detí.
Prevencia patologického správania u detí vytváraním priestoru pre mimoškolské aktivity – divadelný krúžok a vzdelávanie v nemčine


 Začiatok projektu: september 2015.  Ukončenie projektu: jún 2016

Prostredníctvom projektu získame:
Nákup bezdrôtových mikrofónov , ktoré pomôžu zlepšiť fungovanie divadelného krúžku, zefektívni sa jeho činnosť a zvýši sa kvalita neformálneho vzdelávania pre žiakov našej školy.

Projekt - SPOLOČNE PRE e-BEZPEČIE
Projekt realizujeme na základe grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2014/2015 vyhláseného Nadáciou Orange a nadáciouCentra pre filantropiu

Projekt je zameraný na vzdelávanie v téme bezpečného používania komunikačných technológií.
Základná škola prostredníctvom projektu vytvára podmienky na aktívne učenie sa žiakov na vyučovaní za pomoci interaktívnych hier, zážitkových techník a diskusných skupín. Žiaci sa budú mať možnosť učiť to, čo ich zaujíma a získajú zručnosti, ako sa chrániť pred rizikami internetu. Žiaci si predovšetkým osvoja pravidlá bezpečného surfovania, ochrany súkromia a používania mobilu. Naučia sa vidieť virtuálne priateľstvo aj inými očami a získajú poznatky o kyberšikane.Ciele projektu:
1. Pôsobiť preventívne proti vzniku a rozširovaniu kyberšikany medzi rovesníkmi a informovať o rizikách a dôsledkoch internetového šikanovania.
2. Interaktívne vzdelávať o bezpečnom používaní internetu a mobilných aplikácií, ktoré môžu pomôcť, ale aj poškodiť súkromie či život mladého človeka.
3. Rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov – schopnosť rešpektovať iných, vyjadriť svoj názor bez používania negatívnych statusov, viesť žiakov k vzájomnej akceptácii a tolerancii.
4. Podporovať spoluprácu s rodičmi pri zvyšovaní bezpečného surfovania a využívania moderných technológií – mobily, tablety a online surfovanie.
5. Aktívne zapojiť žiakov I. a II. stupňa do workshopov zameraných na ochranu súkromia, bezpečné surfovanie, opatrné chatovanie a rozumné zdieľanie osobných vecí na nete.
6. Viesť žiakov k výmene pozitívnych a negatívnych skúseností pri používaní internetu a mobilných aplikácií cez vytvorenie vlastného videa pod názvom Spoločne pre e-bezpečie.


Začiatok projektu: december 2014.  Ukončenie projektu: jún 2015

Prostredníctvom projektu sme získali finančné prostriedky na:
  • odborného lektora- garanta v oblasti realizáciu IKT workshopov,
  • materiálne vybavenie a pomôcky na workshopy,
  • na vytvorenie a spracovanie krátkeho videofilmu Spoločne pre e- bezpečie,
  • na vytvorenie materiálov a aktivity pre rodičov
  • zakúpenie multifunkčných zariadení pre školu
O priebehu projektu vás budeme informovať prostredníctvom našej web stránky a na facebook.zsjakubov.sk
Viac na:
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-teraz-realizujeme-e-skoly-pre-buducnost-2014-2015
Projekt - ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Projekt sme relizovali na základe výzvy Slovenskej pedagogickej knižnice v BA a Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe

Projekt je už 5-ty rok vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc (International School Library Month) Vyhlásil ho v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).
Ciele projektu:

Nadviazanie kontaktov medzi základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách môžu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Keďže sa do projektu zapojilo málo českých škôl, my sme prostredníctvom projektu sme nadviazali spoluprácu so slovenskou ZŠ Veľké Rovné.

Viac na: spgk.sk/?aktuality&sprava=pozvanka-5-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
Posledná úprava ( Piatok, 24 Február 2017 18:14 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri