Základná škola Jakubov

2013 / 2014 - prebiehajúce aj ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, enviromentálny projekt,      xxx vzdelávací, IKT projekt,       xxx zdravie a šport podporujúci projekt


Eko projekt : „ŠETRI - CHRÁŇ A ZVEĽAĎUJ“

Projekt realizujeme s podporou:  Nadácia Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť a Nadácia Centrum pre filantropiu

Ciele projektu: revitalizáciou školského areálu, výsadbou zelene žiaci dostanú  príležitosť:
 • poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa,
 • získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov
 • prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu  si žiaci rozvíjajú zručnosti .
Eko projekt: „Šetri - chráň a zveľaďuj“ je realizovaný a podporovaný
v záujme poskytnutia mnoho príležitostí na zamyslenie sa „nad vzťahom človek a príroda“.
Nadácia Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014 podporila  inovatívnosť pedagógov zo ZŠ Jakubov                                                                                                                                                         v ich snahe meniť zaužívané spôsoby výučby.
Prostredníctvom projektu sme získali finančnú hotovosť na úpravu a revitalizáciu zadného školského dvora.

Pozri aj
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-teraz-realizujeme-skoly-pre-buducnost-2013-2014Projekt ,,ZDRAVÁ ŠKOLA ZŠ JAKUBOV"
Projekt realizujeme s podporou :ZP Dôvera v jesennom grantovom programe 2013  prispela  k vytvoreniu podmienok
pre športovanie a zdravý životný štýl detí ZŠ Jakubov. Projekt je realizovaný prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska.


Ciele projektu: ping-pongové stoly a športové potreby  zakúpené z grantu ZP Dôvera umožnia žiakom:
 • osvojiť si a upevňovať pohybové návyky ako súčasť zdravého životného štýlu,
 • zapojiť aj menej pohybovo zdatné deti do športovej aktivity,
 • upevniť kolektív v triedach,
 • zažiť zábavu spojenú so zdravým pohybom, 
 • zapojiť sa do stolnotenisových súťaží.
Projekt je realizovaný a podporovaný  v záujme rozvoja zdravého školského prostredia.
ZŠ Jakubov vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb.

Prostredníctvom projektu sme získali finančnú hotovosť na zakúpenie outdoorových aj indoorových stolnotenisových stolov, rakiet a loptičiek.
Pozri aj:
http://www.nds.sk/
enlightened O priebehu a realizácií  úspešne vypracovaných projektov vás  priebežne informujeme prostredníctvom našej stránky.
Viac na:
http://www.zsjakubov.sk/component/content/article/1-titulka/155-aktivity-projektu-qsetri-chran-a-zveladujq

http://www.zsjakubov.sk/component/content/article/1-titulka/148-ako-robime-na-projekte-q-setri-chran-a-zveladujq


        

Projekt - INTERKULTURÁLNE VZDELÁVANIE DETÍ, ŽIAKOV A PEDAGÓGOV
Projekt realizujeme s podporou: Enviropark Pomoravie.

Projekt prebieha na našej škole od roku 2012.  Projekt je súčasťou Európskeho programu Creating the future.
Ciele projektu:
 • Nadobúdanie kompetencií v jazyku suseda hravým spôsobom v základných školách Slovenska a Dolného Rakúska.
 • Výučba nemeckého jazyka prebieha na 1.stupni (primárne vzdelávanie) prostredníctvom lektorky nemeckého jazyka.
Prostredníctvom projektu škola získala dataprojektor, CD prehrávač, didaktické a písacie pomôcky.

Projekt  - ROZVOJ ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE V MIKROREGIÓNE ENVIROPARK POMORAVIE
Projekt realizujeme s : Enviropark Pomoravie
Na realizácii projektu sa naša škola spolupodieľa už od roku 2008/2009.

Ciele projektu:

 • rozvoj športových aktivít u detí a mládeže zo základných škôl, ktoré súťažia vo vybíjanej (I.stupeň mix, II.stupeň dievčatá) a florbale (II.stupeň chlapci).
 • organizácia každoročných turnajov v týchto športoch.
Prostredníctvom projektu škola získala športové materiálne zabezpečenie - kompletné výstroje pre brankárov  florbalu: hokejky a loptičky,
dresy pre celé družstvá, lopty na vybíjanú. Na turnajoch: medaily, stravu.

Viac na: http://www.enviroparkpomoravie.sk/projekty/


Projekt - EURÓPSKY PROGRAM PODPORY A SPOTREBY OVOCIA A ZELENINY NA ŠKOLÁCH ,,ŠKOLSKÉ OVOCIE"
Projekt realizujeme s podporou:  EÚ a Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ciele projektu:

 • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí školského veku
   
 • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
   
 • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
   
 • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny
   
Projekt realizujeme na našej škole od roku 2009/2010, projekt stále prebieha.
V projekte ,,Školské ovocie"  pravidelne zabezpečujeme dodávky ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny pre žiakov stravujúcich sa v ŠJ.
Viac na:

http://www.skolskeovocie.sk/index.php?pl=2


Projekt: ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Projekt realizujeme s podporou: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM. 
Ciele projektu:  národný projekt zameraný na elektronické testovanie
z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.
Viac na:

http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21


Projekt: BEZ BARIÉR
Projekt sme zrealizovali s podporou: Slovenská katolícka charita s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačnéhoprogramu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd.

Ciele projektu: zvýšiť povedomie našich žiakov o migrácií a odbúraním predsudkov
predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie voči migrantom.
Zapojením sa do projektu škola získala interaktívne dokumentárne média a pracovné materiály.
Viac na:

http://www.zsjakubov.sk/component/content/article/1-titulka/125-ucme-sa-zit-bez-predsudkov
Posledná úprava ( Pondelok, 16 November 2020 10:01 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri