Základná škola Jakubov

2012 / 2013 - prebiehajúce aj ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt,      xxx vzdelávací, IKT projekt,       xxx zdravie a šport podporujúci projekt

MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH - projekt podporila Európska únia a Európsky sociálny fond

Projekt vznikol v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) .
Realizátorom projektu je Ústav informácií a prognóz školstva.
Ciele projektu: 
  • Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
  • Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia.
  • Zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.

Projekt na našej škole realizovali 3 pedagógovia v rozmedzí rokov 2008-2013. Projekt ukončili záverečnou skúškou.

Zapojením sa do projektu sme pre školu získali dataprojektory, počítače, notebooky a interaktívny softvér na výučbu cudzích jazykov, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
a dovybavili sme odbornú učebňu IKT.*
Viac tu : /http://www.modernizaciavzdelavania.sk
BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE - projekt  realizujeme s podporou:  INSA s.r.o. a Ministerstvo životného prostredia
Ciele projektu:  

  • Informovať a vychovávať deti a mládež k separovanému zberu.
  • Viesť deti k poznaniu, že batérie a akumulátory sú bežne používané ako zdroje energie, sú však nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie,
    kým sa používajú, nepredstavujú problém. Keď sa ich funkčnosť stratí, vtedy sa stávajú nebezpečnými odpadmi.
  • Systémovo riešiť zber, separáciu, prepravu a zhodnotenie odpadov z prenosných batérií a akumulátorov v zmysle Smernice a Európskeho parlamentu
    a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch.

Vypracovaním projektu a jeho realizáciou sme pre školu získali zberné nádoby -recykloboxy- na rôzne typy malých bateriek a propagačné plagáty pre zber tohto odpadu. Projekt stále realizujeme.
Viac na:
http://www.malebaterky.sk/

http://www.biospotrebitel.sk/sprava/projekt-baterky-na-spravnom-mieste-165

 

Posledná úprava ( Piatok, 03 Jún 2016 15:42 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri