Základná škola Jakubov

OZNAM PDF Tlačiť E-mail

.altV súlade s § 24 a §25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správev školstve a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že voľby do Rady školy sa uskutočnia dňa 04. apríla 2024 o 16:30 hodine. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné. Uskutočnia sa podľa volebného poriadku zverejneného na stránke školy. Návrh kandidátov prebehne do 3.4. 2024 do 10:00 hod. na mail riaditeľky školy. Oprávneným voličom je jeden zástupca rodiny zo zákonných zástupcov žiakov školy, bez ohľadu počtu detí v škole.


 

Organizácia: Základná škola
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31810250
Obec a PSČ: Jakubov, 900 63
Ulica a číslo: Školská ulica 276/23
Štát: Slovensko
Právna forma: škola s právnou subjektivitou
Štatutárny orgán: Mgr. Renáta Chmelová
Prerokované v pedagogickej rade dňa:
Prerokované na Rade školy dňa:
Zriaďovateľ: Obec Jakubov
Vypracovala: Mgr. Renáta Chmelová
Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely volieb členov do rady školy, ktorá sa ako orgán
školskej samosprávy ustanovuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení
v znení neskorších predpisov.
.
Volebný poriadok pre voľby do rady školy
Základná škola , Jakubov 90063 Školská ulica 276/23
Obsah Časť č.
Názov časti
Časť I.
Časť II.
Všeobecné ustanovenia
Povinnosti riaditeľa školy v
súvislosti s voľbami do rady školy
Volebná komisia
Časť III.
Časť IV.
Časť V.
Hlasovací lístok
Voľby zástupcov pedagogických
zamestnancov
Časť VI.
Voľby zástupcu nepedagogických
zamestnancov
Časť VII.
Časť VIII.
Časť IX.
Voľby zástupcov rodičov
Ustanovujúca schôdza rady školy
Záverečné ustanovenia

Článok 1 Všeobecné ustanovenia
1) Voľby do rady školy (ďalej aj „RŠ“) vyhlasuje zriaďovateľ školy v súlade s § 24 a § 25
zákona č. 596/2003. Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z
15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších
predpisov. Zriaďovateľ môže delegovať svojho zástupcu ako pozorovateľa volieb. Voľby sú
všeobecné, rovné a tajné.
2) Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na webovom sídle školy a prostredníctvom oznamu v IŽK informáciu o uskutočnení volieb a výzvu na podávanie
Návrhov na kandidátov do volieb do rady školy. Návrh na kandidáta do volieb za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 3.4.2024 u riaditeľa školy.
Oznam o dátume a mieste konania volieb, výzva na podávanie návrhov na kandidátov, ako aj
volebný poriadok musia byť zverejnené najneskôr 5 dní pred začiatkom volieb.
Voľby do RŠ sa uskutočnia pre: zástupcu nepedagogických zamestnancov dňa 4.4.2024 zástupcu pedagogických zamestnancov dňa 4.4.2024 zástupcov rodičov dňa 4.4. 2024. v priestoroch Základnej školy.
3) Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:
dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,
jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
Členom rady školy nemôže byť:
riaditeľ školy,
zástupca riaditeľa školy,
za rodičov zamestnanec školy.
4) Oprávnenými voličmi pre voľbu členov RŠ sú všetci zamestnanci školy, ktorí majú so ZŠ
uzatvorenú pracovnú zmluvu, a teda sú v pracovnom pomere ku dňu konania volieb, a
rodičia detí základnej školy ,ktoré sú vedené v ŠIS ku dňu konania volieb
štyria zvolení zástupcovia rodičov žiakov základnej školy,
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu
rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.
5) Voľby do rady školy budú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených
voličov. Ak sa volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy
vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť
nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

Článok 2 Povinnosti riaditeľa školy v súvislosti s voľbami do rady školy
1) Pred konaním volieb riaditeľ školy zabezpečí:
a) vhodné priestory na konanie volieb s možnosťou tajného hlasovania a volebnú urnu,
b) v spolupráci s volebnou komisiou vytlačenie prezenčných listín voličov a hlasovacích
lístkov pre jednotlivé voľby,
c) oboznámenie voličov so spôsobom hlasovania,
d) v spolupráci s členmi existujúcej rady školy poverí 3 členov volebnej komisie,
e) poverí predsedu volebnej komisie otvorením volieb,
f) v prípade nižšej ako nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov vyhlási uskutočnenie
opakovaných volieb.
2) Po vykonaní volieb riaditeľ školy:
a) zabezpečí nerušený priebeh sčítania hlasov volebnou komisiou,
b) prevezme od predsedu volebnej komisie zápisnicu z volieb spolu s prezenčnou listinou a
so všetkými hlasovacími lístkami a starostlivo ich uschová,
c) oznámi zvoleným členom rady školy výsledok volieb a termín konania ustanovujúcej
schôdze rady školy.

Článok 3  Volebná komisia
1) Voľby do rady školy riadi volebná komisia menovaná riaditeľom školy. Volebná komisia
je trojčlenná, pričom jeden z jej troch členov je ustanovený za predsedu. Členom volebnej
komisie môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Žiadny člen
volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
Volebná komisia je zriadená s cieľom:
prípravy,
organizácie,
kontroly
vyhodnotenia volieb.
Za jej činnosť je zodpovedný predseda volebnej komisie.

2) Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb:
-skontroluje zverejnenie oznamu o konaní volieb a možnosti podávať návrhy na kandidátov
do volieb riaditeľovi školy v určenom termíne,
v spolupráci s riaditeľom školy a triednymi učiteľmi zistí počet oprávnených voličov,
v spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí vytlačenie zodpovedajúceho počtu hlasovacích
lístkov pre jednotlivé voľby: hlasovací lístok pre voľbu zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy 18ks hlasovací lístok pre voľbu zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy7 ks hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov žiakov do rady školy 208 ks
ktoré budú obsahovať:
dátum konania volieb,
informáciu o počte volených kandidátov,
všeobecné pokyny k spôsobu voľby (označenie zakrúžkovaním) a
očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov
zabezpečí, že hlasovacie lístky budú opatrené vhodnými identifikačnými znakmi, t. j.
názvom organizácie a odtlačkom pečiatky,
zabezpečí vytlačenie prezenčných listín pre jednotlivé voľby,
skontroluje pripravenosť volebných miestností/priestorov a hlasovacej urny.

3) Činnosť volebnej komisie počas konania volieb:
na základe poverenia riaditeľom školy predseda volebnej komisie otvorí voľby
stanoví dĺžku trvania volieb,
oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a s korektným označením voľby kandidáta,
pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny
(poradové číslo, meno a priezvisko, podpis),
pri voľbách zástupcov rodičov pripraví prezenčné listiny podľa jednotlivých tried,
zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča
do prezenčnej listiny, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb,
dohliada na transparentný priebeh volieb,
riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie.

4) Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb:
bezprostredne po ukončení volieb zistí počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
sčíta platné hlasovacie lístky, pričom za platné hlasovacie lístky sa považujú tie, na ktorých
je označený zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí
tohto volebného poriadku,
dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale ak hlasovací lístok spĺňa ostatné podmienky, je
platný,
spočíta neplatné hlasovacie lístky,
vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov,
pri sčítaní hlasovacích lístkov a hlasov sú prítomní len členovia volebnej komisie,
v prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním predseda volebnej
komisie za prítomnosti
členov volebnej komisie,
riaditeľa školy,
v prípade zriaďovateľom delegovaného pozorovateľa
z priebehu volieb v každej skupine voličov zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu
všetci členovia volebnej komisie a overí ju zriaďovateľom poverený zástupca školy, pričom
zápisnica obsahuje:
označenie volieb
termín konania volieb
počet oprávnených voličov
počet zúčastnených voličov,
zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov,
zoznam zvolených členov rady školy,
v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia,
prílohu tvoria prezenčné listiny voličov,
zápisnice z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda volebnej komisie
riaditeľovi školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov.

5) Volebná komisia oficiálne vyhlási výsledky volieb zverejnením v priestoroch ZŠ
následne publikovaním na webovom sídle školy, a tým ukončí činnosť volebnej komisie.

Článok 4 Hlasovací lístok
1) Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) Zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním celého mena a priezviska kandidáta
b) Zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov.
c) Poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený...), ktorý spĺňa ostatné
podmienky, je právoplatný.
d) Dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný, ak spĺňa ostatné
podmienky.
2) Neplatný hlasovací lístok:
a) Kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním.
b) Zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet kandidátov.

Článok 5 Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov
1) Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov školy zabezpečí zástupca poverený
riaditeľom školy v spolupráci s volebnou komisiou.
2) Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v
abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov:
v ZŠ zoznam všetkých pedagogických zamestnancov ZŠ,
ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.
3
) Kandidátom na volebnom lístku nemôže byť člen volebnej komisie, nakoľko nemôže
kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
4
) Každý oprávnený volič, pedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku z uvedených
kandidátov vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla:
najviac 2 kandidáti za pedagogického zamestnanca ZŠ.
Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
5
) Členom rady školy sa stáva
za pedagogických zamestnancov ZŠ.
V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v poradí rozhodne o
členstve v rade školy žrebovaním predseda volebnej komisie podľa čl. 4 ods. 4 tohto
volebného poriadku.
6) Ak zástupca pedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom
rady školy sa stáva ďalší pedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet
hlasov.

Článok 6 Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov
1) Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov zabezpečí zástupca poverený riaditeľom
školy v spolupráci s volebnou komisiou.
2) Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v
abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov ZŠ,
ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.
3) Kandidátom na volebnom lístku nemôže byť člen volebnej komisie, nakoľko nemôže
kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
4) Každý oprávnený volič, nepedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku z
uvedených kandidátov vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta
nepedagogického zamestnanca uvedeného na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak
upravený, je neplatný.
2 kandidáti
5) Členom rady školy sa stáva 1 kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za
nepedagogických zamestnancov ZŠ .
6) Ak zástupca nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom
rady školy sa stáva ďalší nepedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet
hlasov.

Článok 7 Voľby zástupcov rodičov
1) Voľby zástupcov z radov zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ zabezpečí zástupca
poverený riaditeľom školy v spolupráci s volebnou komisiou.
2) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť
ktorýkoľvek z voličov alebo kandidát sám môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do rady školy. Termín prijatia návrhov kandidátov do volieb je do .3.4.2024. na riaditeľstve
školy.
3) Volebná komisia:
spolu s riaditeľom školy prijíma návrhy na kandidátov,
zostaví kandidátku,
pripraví prezenčné listiny voličov zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ
vyhotoví volebný lístok s jasným rozlíšením kandidátov za základnú
školu, ktoré budú obsahovať všeobecné údaje a identifikačné znaky,
očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov s uvedenou triedou ZŠ, ktorú žiak
kandidáta navštevuje.
4) Každý oprávnený volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním mena a priezviska
najviac 2 kandidátov za zákonných zástupcov ZŠ.
Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
5) Volebný lístok upravený podľa vlastnej vôle vhodí oprávnený volič osobne do urny
umiestnenej vo vyznačenom priestore areálu školy.
6) Oprávneným voličom je 1 zástupca rodiny zo zákonných zástupcov žiakov školy bez
ohľadu na počet detí v škole.
7) Členmi rady školy sa stávajú:
8) V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších kandidátov v poradí
rozhodne o členstve v rade školy žrebovaním predseda volebnej komisie podľa čl. 4 ods. 4
tohto volebného poriadku.
9
) Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, členom rady školy sa
stáva ďalší zvolený zástupca rodičov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Článok 8 Ustanovujúca schôdza rady školy
1
) Rada školy sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvolá riaditeľ školy
najneskôr deň po skončení funkčného obdobia rady školy.
2
) Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy si členovia spomedzi seba tajnou voľbou volia
predsedu. Predseda je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z počtu všetkých členov
rady školy.
prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za zákonných zástupcoch žiakov ZŠ.
3
) Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy
zriaďovateľom.
4
) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica s prílohami v dvoch
vyhotoveniach, ktorú novozvolený predseda rady školy doručí zriaďovateľovi do troch dní od
skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
5
) Zápisnica obsahuje:
a) stručný opis priebehu a výsledky volieb pedagogických zamestnancov školy,
b) stručný opis priebehu a výsledky volieb nepedagogických zamestnancov školy,
c) stručný opis priebehu a výsledky volieb rodičov žiakov školy,
d) delegačné listiny delegátov zástupcov zriaďovateľa,
e) mená a priezviská členov rady školy.
6
) Prílohy k zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia rady školy:
a) zápisnica z volieb pedagogických zamestnancov školy s prezenčnou listinou a hlasovacími
lístkami,
b) zápisnica z volieb nepedagogických zamestnancov školy s prezenčnou listinou a hlasovacími
lístkami,
c) zápisnica z volieb rodičov žiakov školy s prezenčnou listinou a hlasovacími lístkami,
d) delegačné listiny zástupcov zriaďovateľa,
e) prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia a hlasovacie lístky z voľby predsedu rady školy.
7
) Zápisnicu podpisuje:
-
riaditeľ školy,
-
novozvolený predseda rady školy,
zriaďovateľ.
-
8
) Všetky tieto dokumenty budú po podpise zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy
zriaďovateľom vrátené do rúk riaditeľa školy, ktorá dokumenty postúpi predsedovi rady školy.
9
) Predseda rady školy po potvrdení zriadenia rady školy zriaďovateľom zvolá zasadnutie rady
školy, ktoré sa bude zaoberať štatútom rady školy.

Článok 9 Záverečné ustanovenia
1
) Zápisnice z volieb vyhotovené volebnou komisiou spolu s prílohou (prezenčnými listinami) a
hlasovacími lístkami budú archivované v ZŠ s MŠ po celé funkčné obdobie rady školy.
2
) V prípade, ak niektorý z volených členov rady školy prestane spĺňať podmienky pre členstvo v
rade školy, nastupuje do rady školy ďalší volený člen v poradí určenom vo voľbách v jednotlivých
úsekoch.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Posledná úprava ( Piatok, 29 Marec 2024 19:33 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri