Základná škola Jakubov

Školský poriadok PDF Tlačiť E-mail
Motto:
Škola Ťa naučí úcte k ľudským právam a základným slobodám. Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

 
Základná škola, Jakubov 263, 900 63 Jakubov
 
ŠKOLSKÝ PORIADOK
 
 Riaditeľ školy,
po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade,
dňom 1. septembra 2014
vydáva tento školský poriadok
v súlade s platnou legislatívou
 
 Úvod
Milí žiaci, vážení rodičia a zamestnanci školy!
 
Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť.
 
Školský poriadok je súhrnom základných pravidiel vnútorného režimu našej školy. Dôsledné plnenie týchto noriem je povinnosťou všetkých zúčastnených osôb. Našim cieľom je zabezpečiť podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako i učiteľmi.
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Školský poriadok podrobne špecifikuje a upresňuje zákon MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Je definovaný ako záväzný základný vnútroškolský dokument, ktorý v nadväznosti na záväzné právne normy a pedagogicko-organizačné predpisy o organizácii vyučovania obsahuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva a povinnosti vyplývajúce z poslania a úloh školy, z organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, upravuje vzájomné medziľudské vzťahy v škole a úlohy žiackej samosprávy.
 
2.  Školský poriadok základnej školy je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na stredných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách; vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole; pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2011/2012; Dohovorom o právach dieťaťa; metodickým pokynom č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach; metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy; organizačným poriadkom školy a pracovným poriadkom školy.
 
3. Školský poriadok je interná školská norma, ktorá je záväzná pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov školy.
 
 
2. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ
 
2.1       Práva a povinnosti žiaka
 
Žiak má právo:
1. na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia,
reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu,
majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča,
2. na bezplatné vzdelanie v základnej škole,
3. na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností,
4. na získanie vzdelania a kompetencií podľa školského zákona,
5. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
6. na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,
7. na kvalitnú výučbu v každom predmete,
8. na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie,
9. na slušné vyslovenie svojho názoru a otázky k danej téme v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách,
10. byť informovaný o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie,
11. byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený,
12. na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
13. na objektívne zistenie okolností vedúcich k poškodeniu majetku a na zistenie miery jeho zavinenia,
14. primerane využívať školské zariadenie, učebne a pomôcky,
15. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
16. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním (podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie a školského),
17. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
18. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
19. na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
20. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov a ich ochranu pred zneužitím,
21. na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny,
22. na pochvalu a ocenenie za podmienok určených školským poriadkom,
23.  na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
24. na vykonanie opravnej skúšky v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,
25. vybrať si spolužiaka, s ktorým bude sedieť spolu v lavici v tom prípade, že nebude rušiť priebeh vyučovacej hodiny,
26.  získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
27. na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie,
28.  pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti,
29. naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať,
30. na výber budúceho štúdia, resp. povolania,
31. slobody prejavu, zhromažďovania sa a združovania sa,
32. zúčastniť sa na triednej samospráve,
33. prihlásiť sa do záujmového útvaru, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,
34. na objektívne zistenie skutkovej podstaty porušenia školského poriadku,
35.  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
36. reprezentovať školu v súťažiach so súhlasom riaditeľa školy
 
 
Žiak je povinný:
1. osvojiť si poznatky, vedomosti, zručnosti poskytované základnou školou,
2.  neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
3.  osvojiť si zásady humanity, demokracie, správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
4.  dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy (vnútorné poriadky pri vyučovaní odborných predmetov),
5.  chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
6.  chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
7. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
8. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
9. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
10. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
11. rešpektovať pokyny učiteľov konajúcich dozor,
12. dodržiavať poriadok v triede, v šatni a školskej jedálni
13. správať sa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania,
14. byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený,
15. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny zakotvené v školskom poriadku,
16. prísť na vyučovanie 15 minút pred začatím prvej vyuč. hodiny,
17. prezúvať sa do zdravotne nezávadných a bezpečných prezuviek,
18. ospravedlniť sa z neskorého príchodu na vyučovanie, či nepripravenosti na vyučovanie ako aj z nevypracovania domácej úlohy na začiatku vyučovacej hodiny,
19. mať na vyučovaní žiacku knižku a umožniť vyučujúcemu zapísať všetky výsledky hodnotenia
20. všetky písomnosti a potvrdenia si vybavovať výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 
 
Žiakovi nie je dovolené:
1. fajčiť a piť alkoholické nápoje v priestoroch školy, v okolí školy, na školských podujatiach,
2. používať vulgárne slová na adresu kohokoľvek, fyzické ani psychické násilie, akékoľvek náznaky či prejavy šikanovania,
3. prinášať do školy alebo v priestoroch školy distribuovať drogy alebo iné zdraviu škodlivé látky,
4. prinášať do školy predmety ohrozujúce zdravie či život žiakov (pyrotechnika, výbušniny, nože, zbrane), ako aj predmety rozptyľujúce pozornosť žiakov,
5. hrať akékoľvek hry o peniaze,
6. nakláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či predmety a vychádzať z budovy školy bez dovolenia v priebehu vyučovania,
7. používať počas vyučovania, činnosti ŠKD a krúžkov mobilný telefón, vrátane prestávok; použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy; žiak prináša do školy mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu a škola v takomto prípade nenesie zodpovednosť za jeho odcudzenie alebo poškodenie; v nevyhnutných prípadoch je pre žiakov k dispozícii služobný mobilný telefón, ktorý sa nachádza v kancelárii riaditeľa školy. Ak žiak poruší zákaz používania mobilného telefónu počas vyučovania bude žiakovi (podľa závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania) uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania,
8. vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy v priestoroch školy bez súhlasu a prítomnosti učiteľa,
9. šíriť nevhodné alebo nepravdivé informácie o škole na internete,
10.  konzumovať jedlo počas vyučovacej hodiny, v odôvodnených prípadoch konzumáciu povolí vyučujúci,
11. nosiť do školy predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje, mp3 prehrávač, slúchadlá a iné zariadenia, ktoré narušujú pozornosť žiaka na vyučovaní, drahé a cenné veci a neprimerané množstvo peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka; ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia;
12. pred skončením vyučovania opustiť školskú budovu bez súhlasu triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho,
13. počas vyučovania prijímať návštevy,
14. manipulovať s triednou dokumentáciou,
15. vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti učiteľov,
16. zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom,
17. manipulovať s okennými žalúziami, školským nábytkom, učebnými pomôckami a akýmkoľvek zariadením bez súhlasu a pokynu učiteľa; škodu spôsobenú neoprávneným a neodôvodneným používaním hradí vinník.
 
Neprítomnosť žiaka na prvej inštruktážnej triednickej hodine nie je dôvodom na nedodržiavanie, resp. porušovanie školského poriadku.
 
 
2.2 Práva a povinnosti rodiča, zákonného zástupcu žiaka
 
Rodič, zákonný zástupca žiaka má právo:
1. v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti;
2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona (zákon č. 245/2008),
3. prostredníctvom informovaného súhlasu byť informovaný o školských akciách, na ktorých sa jeho dieťa zúčastňuje,
4. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, výchovným programom ŠKD a školským poriadkom,
5. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa a jeho správaní prostredníctvom žiackej knižky alebo elektronickej žiackej knižky,
6. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
7. zvoliť si spôsob náhrady škody buď uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady, náhradou za totožný kus poškodeného majetku alebo finančným vyrovnaním,
8. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
9. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a poznať zameranie školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy (rada rodičov),
10. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
11. zúčastňovať sa na činnosti školy,
12. požiadať učiteľa o konzultácie,
13. požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
14. podávať návrhy na zlepšenie práce školy,
15. požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania,
16. spolupracovať s radou rodičov a radou školy,
17. voliť a byť volený do rady školy, rady rodičov,
18. požiadať o komisionálne preskúšanie v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 o hodnotení žiakov základnej školy.
 
Rodičovi, zákonnému zástupcovi žiaka sa odporúča:
1. informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať,
2. pravidelne kontrolovať žiacku knižku, elektronickú žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa a domáce úlohy,
3. nerušiť vyučovací proces,
4. nevstupovať do priestorov školskej jedálne a šatní,
5. každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi,
6. neúčasť dieťaťa na vyučovaní ihneď písomne ospravedlniť,
7. nepovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným procesom v škole,
8. nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy.
 
Rodič, zákonný zástupca žiaka je povinný:
1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
4. zúčastňovať sa triednych aktívov,
5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach (zmena bydliska, kontaktu na rodičov, priezviska, zmena zdravotnej poisťovne a pod.), ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
6. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
7. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
8. dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom,
9. bezodkladne informovať školu o prestupe svojho dieťaťa na inú školu,
10. zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky dieťaťa a aktívne spolupracovať so školou a školským zariadením,
11. rešpektovať podaný podnet školy na diagnostiku, resp. rediagnostiku žiaka; nerešpektovanie podnetu školy sa považuje za porušenie práva žiaka zo strany zákonného zástupcu ako aj znenia školského zákona v §144, ods. 7, pís. c), nakoľko zákonný zástupca je povinný rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
12. v prípade výskytu prenosných ochorení (pedikulóza, svrab,...) zabezpečiť okamžitú izoláciu svojho dieťaťa a ďalšie opatrenia na odstránenie vzniknutého stavu; v prípade nedostatočných opatrení bude táto skutočnosť oznámená RÚVZ,
13. včas uhrádzať poplatky za ŠKD a stravu,
14. spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity, šikanovania a na výzvu školy sa dostaviť na stretnutie s triednym učiteľom, resp. s pedagogickými pracovníkmi alebo vedením školy .
15. ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku na prenosnú chorobu, oznámiť túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy
 
2.3 Práva a povinnosti orgánov žiackej samosprávy
 
2.3.1 Triedna samospráva, týždenníci
a) žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
¨    predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy,
¨    podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti,
¨    pokladník – vyberá od žiakov vstupné, predplatné za časopisy, náhradu škôd a pod.,
¨    referent pre záujmovú činnosť – organizuje mimoškolské podujatia triedy,
¨    nástenkár – koordinuje prácu celej triedy pri estetizácii triedy.
b) triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa,
c) týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ;  mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy; ich povinnosti sú:
¨    cez prestávku po každej vyučovacej hodine zotrieť tabuľu, pripraviť potreby na vyučovanie,
¨    zodpovedať za udržiavanie poriadku v triede po celý deň,
¨    na začiatku hodiny hlásiť neprítomných žiakov,
¨    ak nepríde vyučujúci do triedy, prísť to do 5 minút oznámiť vedeniu školy,
¨    polievať kvety,
¨    po skončení vyučovania zotrieť tabuľu; špongiu a ostatné pomôcky uložiť; zavrieť okná a prekontrolovať uzávery vody.
 
3. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY
 
3.1 Organizácia vyučovania
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a je umiestnený v každej triede.
2. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.
3. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
4. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach a telocvični podľa rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy.
5. Každá trieda má pridelené šatňové skrinky, ktoré si žiaci môžu uzamykať.
6. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú dozor pri šatni a na chodbách učitelia a zamestnanci školy podľa schváleného harmonogramu.
7. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.
8. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7. 00 hod. do 16.00 hod. Vstup do budovy školy iným osobám (ako zamestnancom školy) je možný po prihlásení sa  vo vestibule školy.
9. Časový harmonogram dňa:
          do07.45 hod. – príchod žiakov do školy,
07.45–   08.00 hod. – príprava žiakov na vyučovanie,
08.00 – 14.25 hod. – vyučovanie podľa určeného rozvrhu,
11.30 – 17.00 hod. – výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD pre prihlásených žiakov,
12.00 – 16.00 hod. – záujmová činnosť pre prihlásených žiakov,
09.40 – 09.50 hod. – desiata,
10.35–   10.55 hod. – zdravotná prestávka,
11.30 – 14.00 hod. – obed v školskej jedálni pre prihlásených žiakov
 
10. Vyučovacie hodiny:
       1. hodina: 08.00 – 08.45 hod.                  5. hodina:    11.50 – 12.35 hod.
       2. hodina: 08.55 – 09.40 hod.                  6. hodina:    12.45–   13.30 hod.
       3. hodina: 09.50 – 10.35 hod.                  7. hodina:    13.40 – 14.25 hod.
       4. hodina: 10.55 – 11.40 hod.
 
11. Prestávky:
       po 1. hodine: 08.45 – 08.55 hod.             po 4. hodine:    11.40 – 11.50 hod.
       po 2. hodine: 09.40 – 09.50 hod.             po 5. hodine:    12.35 – 12.45 hod.
       po 3. hodine: 10.35–   10.55 hod.             po 6. hodine:    13.30 – 13.40 hod.
 
3.2 Zásady správania sa žiakov
 
3.2.1 Oslovenia a pozdravy
1. žiak zdraví všetkých zamestnancov školy a oslovuje ich slovami pán – pani,
2. členov vedenia školy oslovuje žiak slovami pán(i) riaditeľ, pán(i) zástupca,
 
3. žiak zdraví na začiatku vyučovacej hodiny, a ak príde do triedy počas vyučovania iný učiteľ alebo dospelá osoba tak, že vstane; pri odchode dospelej osoby tiež vstane a sadne si na pokyn učiteľa,
4. na hodinách technickej výchovy, pracovného vyučovania, telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky a laboratórnych prác žiak nevstáva,
5. žiak zdraví zamestnancov školy aj mimo školy.
3.2.2 Príchod žiaka do školy
1. žiak prichádza na vyučovanie 15 min. pred začiatkom vyučovania,
2. do školskej budovy žiak vchádza výlučne určeným vchodom,
3. žiak, ktorý príde skôr, ako je stanovená doba, sa nesmie zdržiavať v budove školy, ale vo vestibule, resp. pred budovou školy,
4. žiakovi je zakázané chodiť do areálu školy na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežke a skateboarde,
5. žiak sa v škole prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi, 
6. vyučovanie začína o 8,00 hod., čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania žiak využíva na prípravu na vyučovací deň.
 
3.2.3 Správanie sa žiaka na vyučovaní
1. žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok,
 
2. žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie;
3. po zvonení je žiak na svojom mieste; veci, potrebné na hodinu si žiak pripraví na školskú lavicu cez prestávku,
4. žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, nesmie ho svojvoľne meniť; v odborných učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci,
5. po zazvonení žiak sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa,
6. žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomite aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje, neruší svojim správaním priebeh vyučovacieho procesu,
7. počas vyučovania je žiak povinný používať predpísané pomôcky, podľa pokynov učiteľov robiť príslušné poznámky a dbať na úpravu zošitov,
8. ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky,
9. arogantné správanie a odmietnutie splniť pokyny učiteľa ( písanie poznámok, cvičiť, kresliť...) sa považuje za porušenie školského poriadku,
10. žiak môže opustiť triedu, školu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa; pred odchodom si vo svojom okolí urobí poriadok,
11. žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
 
3.2.4 Správanie sa žiaka počas prestávok, pri prechode do odborných učební
1. cez prestávku po 2. vyučovacej hodine žiak desiatuje v triede,
2. týždenníci počas prestávok zotierajú tabule,
3. cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky,
4. počas prestávok sú dvere triedy dokorán otvorené, žiaci sa môžu zdržiavať v triede alebo disciplinovane na školskej chodbe svojej triedy,
5. žiak počas prestávok nesmie vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje zdravie, bezpečnosť ostatných žiakov (naháňať sa, ohadzovať sa, vyvolávať bitky, vykláňať sa z okien a pod.),
6. počas prestávok nesmie žiak opustiť areál školy,
7. žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nesadá po parapetných doskách, nekĺže sa po schodoch a po zábradlí,
8. ak má žiak vyučovanie v odbornej učebni, vezme si potrebné veci so sebou a pred koncom prestávky sa disciplinovane pripraví na presun do odbornej učebne, vyučujúci zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie,
9. žiaci 1.- 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov; žiaci 5. – 9. ročníka odídu pred hodinou TV do šatne v sprievode vyučujúceho telesnej výchovy,
10. ak má žiak akúkoľvek delenú hodinu, čaká vyučujúceho v triede; vyučujúci zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie,
 
3.2.5 Odchod žiaka zo školy
1. po skončení poslednej vyučovacej hodiny každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží svoju stoličku na lavicu,
2. týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede a v šatni po odchode žiakov,
3. na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne; v šatni sa žiaci preobujú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu; celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný; žiakov, ktorí sa v škole stravujú odprevadí vyučujúci do školskej jedálne,
4. prezuvky je žiak povinný uložiť si vo svojej skrinke v šatni,
5. po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov, zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené,
6. zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môžu len žiaci, ktorí majú popoludňajšiu krúžkovú činnosť alebo činnosť dohodnutú s učiteľom.
 
3.2.6 Dochádzka žiaka do školy
1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, záujmovej činnosti a dochádzka do školského klubu detí je pre zaradených žiakov povinná.
2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 48 hodín) príčinu jeho neprítomnosti. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.
3. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Zúčastňovať sa domácich či zahraničných dovoleniek mimo prázdnin môže žiak iba s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
4. Rodič je povinný dbať o pravidelnú dochádzku žiaka do školy. Ak bude mať dieťa v 1 mesiaci viac ako 15 hodín neospravedlnených, povinnosťou školy je takúto absenciu oznámiť OcÚ a ÚPSVaR najneskôr do 3 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Oznámenie musí obsahovať príslušné náležitosti, ktoré škola podnikla voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.
5. Žiak si nedbalo plní povinnú školskú dochádzku, ak:
     - má časté neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie,
     - bezdôvodne opustí školu pred časom ukončenia vyučovania,
     - nezúčastňuje sa niektorých vyučovacích hodín,
     - často vymeškáva vyučovanie krátkodobou neprítomnosťou bez ospravedlnenia,
     - ospravedlnenia predkladá triednemu učiteľovi oneskorene.
6. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo 1 deň triedny učiteľ. Na dva a viac dní dáva súhlas riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov.
7. Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa, musí mať písomnú žiadosť rodiča alebo úradný doklad. Opustiť budovu školy smie iba v doprovode dospelej osoby.
8. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť predložením hodnoverného dokladu o neprítomnosti na vyučovaní triednemu učiteľovi do 3 pracovných dní po návrate na vyučovanie. Ak sa tak nestane, bude sa daná neprítomnosť považovať za neospravedlnenú.
9. Ak má triedny učiteľ podozrenie na nedbalú dochádzku žiaka môže žiadať lekárske ospravedlnenie.
10. Ak žiak vymešká vyučovanie z dôvodu návštevy lekára je povinný, ak mu to zdravotný stav dovolí, vrátiť sa na vyučovanie a mať od ošetrujúceho lekára potvrdenie v žiackej knižke.
11. Triedny učiteľ v prípade pochybností má právo zápisy v žiackej knižke súvisiace s ospravedlnením neprítomnosti na vyučovaní verifikovať.
12. Tri oneskorené príchody na vyučovanie za polrok (ktoré nebudú vopred nahlásené alebo písomne ospravedlnené rodičom triednemu učiteľovi – napr. lekárske vyšetrenie a pod.) budú kvalifikované ako 1 neospravedlnená hodina na vyučovaní!
13. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca (najviac 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni). Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni, vyžaduje sa vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenie žiakovej neprítomnosti.
14. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 3 – krát za polrok.
15. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole 4 vyučovacie hodiny, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka, pozve ho na pohovor a vyhotoví zápisnicu.
16. Ak žiak reprezentuje školu v súťažiach, podujatiach organizovaných školou, jeho neprítomnosť sa ospravedlní a nepriráta sa k počtu vymeškaných hodín. Ak sa žiak zúčastní podujatí organizovaných inou organizáciou (ZUŠ, športové kluby a pod.), po predložení dokladu o jeho neprítomnosti triednemu učiteľovi sa jeho neprítomnosť ospravedlní a pripočíta sa k počtu vymeškaných hodín.
17. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné úkony, len na základe vyjadrenia príslušného lekára. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra. Návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, resp. zdravotnej telesnej výchovy predloží žiak vyučujúcemu telesnej výchovy.
18. Žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľa oslobodený od telesnej výchovy sa nemusí zúčastňovať na vyučovaní, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou hodinou príslušného dňa, ak o to zákonný zástupca požiada. Ak je hodina telesnej výchovy inak časovo zaradená, žiak oslobodený od telesnej výchovy sa jej musí zúčastniť.
19. Za vymeškané neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie podľa kritérií uvedených v školskom poriadku.
20. Ak žiak zámerne vymešká vyučovacie hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom a príslušným zástupcom riaditeľa školy.
21. Za žiaka preberajú po skončení vyučovania a školskej akcie zodpovednosť rodičia.
 
3.2.7 Správanie sa žiakov na školských akciách
1. Na školských výletoch, exkurziách, kurzoch a akciách organizovaných školou sa žiaci správajú v zmysle zásad školského poriadku.
2. Všetky školské akcie sú organizované podľa platných právnych predpisov, pričom vedenie školy dohliada na ich dodržiavanie.
3. Ak sa žiak nezúčastní školského podujatia organizovaného v rámci vyučovania a je prítomný v škole, triedny učiteľ alebo člen vedenia školy mu určí náhradný program.
4. O každej školskej akcii je zákonný zástupca žiaka včas informovaný prostredníctvom informovaného súhlasu.
 
3.2.8 Správanie sa žiaka mimo vyučovania
1. Žiak dodržiava pravidlá správania aj mimo školy, je povinný správať sa slušne aj počas voľných dní a prázdnin a to tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
2. Za správanie žiakov mimo školy zodpovedá rodič, zákonný zástupca.
3. Žiaci sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach a v miestnostiach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Požívanie akýchkoľvek návykových látok, liehových nápojov je zakázané. Riaditeľ školy a vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní nahlásiť obci požitie alkoholu alebo návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov.
 
3.2.9 Starostlivosť o zovňajšok
1. Žiak prichádza do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia vhodne, čisto, bez výstredností oblečený a upravený. Za výstrednosť sa považuje nápadné maľovanie, nápadné farbenie vlasov, nosenie účesov, odevov a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, nosenie veľmi krátkych sukní, krátkych pulóvrov.
2. Zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a trampky, ale papuče. 
3. Na hodinách laboratórnych prác, technickej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, práce s počítačom žiaci používajú pracovné plášte, alebo pracovné oblečenie.
4. Na hodinách telesnej a športovej výchovy žiak používa cvičebný úbor (športový odev), nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré mal počas vyučovania.
 
3.2.10 Podmienky s nakladaním majetku školy
1. Žiak je povinný šetriť majetok školy, všetko vnútorné a vonkajšie zariadenie, šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred akýmkoľvek poškodením (písanie na lavicu, stoličky, steny, školský nábytok, nástenky).
2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je povinný rodič žiaka v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy.
3. Kolektívy tried sa starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu žiackeho nábytku (školské lavice, stoličky) a ostatného inventáru triedy.
4. Papiere a rôzne odpadky žiak vyhadzuje do košov. Nie je dovolené rozhadzovať odpadky po schodoch, toaletách, vhadzovať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel či vyhadzovať z okien.
5. Žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne obalené. Ak poškodí učebnicu v priebehu školského roka, musí poškodenie uhradiť. Ak žiak učebnicu stratí, musí takú istú kúpiť alebo nahradiť.
6. Žiak udržiava svoju žiacku knižku v slušnom stave počas celého školského roka.
7. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, ponechá si učebnice a odovzdá ich tej škole, na ktorej končí školský rok.
8. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi, učebnými pomôckami a akýmkoľvek zariadením môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení hradí škodu rodič, resp. zákonný zástupca žiaka.
9. Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ s rodičom žiaka. Ak zákonný zástupca žiaka škodu nahradí, nie je dôvod udeľovať žiakovi výchovné opatrenie, okrem prípadov ohrozenia či poškodenia zdravia ďalším účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu.
10. Úhrady za poškodenia:
ØDvere:
§  ak žiak urobí do dverí dieru v priemere do 10 cm a dvere nepreboril, zaplatí finančnú čiastku vo výške 7,00 €,
§  ak žiak urobí do dverí dieru v priemere 10 cm – 20 cm a dvere nepreboril, zaplatí finančnú čiastku vo výške 14,00 €,
§  ak žiak preborí dvere alebo urobí dieru nad 20 cm, zaplatí celé dvere aj dopravu.
Ø  Okná: ak žiak rozbije okno, zaplatí celú sumu po predložení faktúry firmou, ktorá okno opravovala.
Ø  Vodoinštalačný materiál: v prípade poškodenia zaplatí celú sumu, aj keď je vec funkčná, avšak kvôli pokriveniu je neestetická.
Ø  Poškodenie lavice:
§  v prípade drobného poškodenia dreveného povrchu zaplatí žiak 7,00 €,
§  ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zaplatí výmenu celej dosky.
Ø  Poškodenie stoličky:
§  v prípade drobného poškodenia sedacej plochy alebo opierky zaplatí žiak 4,00 €,
§  ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zaplatí výmenu poškodenej časti.
Ø  Maľba: V prípade poškodenia zaplatí rodič opravu miesta tak, aby oprava bola na nerozoznanie od pôvodného podkladu. V opačnom prípade bude musieť uhradiť maľovku celej steny.
Ø  Učebnice: poškodené učebnice je žiak povinný na konci roka uhradiť podľa cenníka:
§  poškodený obal: 0,30 – 0,50 €,
§  zahnuté listy (tzv. somárske uši): 0,50 – 0,80 €,
§  obliata kniha, roztrhnutý list: 0,30 – 0,50 €,
§  perom počarbaná alebo domaľovaná kniha: 0,50 – 1,00 €,
§  strata knihy: suma zohľadňujúca amortizáciu
ØŽalúzie: žiak je povinný zaplatiť sumu podľa opravárom predloženej faktúry.
 
Pri určovaní výšky poplatku za škodu sa bude brať do úvahy amortizácia a iné okolnosti.
 
 
3.3 Hodnotenie prospechu a správania žiaka
 
3.3.1 Hodnotenie prospechu
1. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie (na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov) a celkové hodnotenie (na konci prvého polroka a druhého polroka; vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch; uvádza sa na vysvedčení).
2. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
3. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo byť hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením jeho postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka na základe odborného psychologického vyšetrenia.
4. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.
5. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia žiaka a prospech žiaka sa klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.
 
6. Stupnica hodnotenia previerok na škole:
v 1. – 4. ročníku:                                                 v 5. – 9. ročníku:
1     100% – 90%                                                   1     100% – 90%
2       89% – 75%                                                   2       89% – 75%
3       74% – 50%                                                   3       74% – 50%
4       49% – 25%                                                   4       49% – 25%
5       24% – 0%                                                     5       24% – 0%
 
7. Stupnica hodnotenia diktátov (počet chýb):
     v 1. – 4. ročníku:                                                 v 5. – 9. ročníku:
     1            0-2                                                           1            0-1
     2            3-4                                                           2            2-3
     3            5-7                                                           3            4-6
     4            8-10                                                         4            7–9
     5            11-                                                           5            10 –
 
3.3.2 Hodnotenie správania
1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia.
2. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaním s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
3. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami pozornosti, a poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.
 
4. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré (žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení)
2 – uspokojivé (žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť)
3 – menej uspokojivé (žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení)
4 – neuspokojivé (žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy)
 
 
3.3.2.1 Pochvaly a ocenenia
1. Pochvaly a ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 školského zákona.
2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
4. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
 
3.3.2.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny
1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania.
2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.
3. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
4. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
5. Pred udelením opatrenia treba previnenie objektívne prešetriť. Pri posudzovaní previnenia sa podľa potreby na jeho prerokovanie prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i zástupca verejnosti.
6. Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.
7. Návrh na zníženú známku zo správania prekonzultuje triedny učiteľ so zákonným zástupcom žiaka.
8. Udelenie zníženého stupňa zo správania (stupeň 3 a stupeň 4) sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.
9. Ochranné opatrenie podľa zákona 245 / 2008 §58, č. 3, 4: Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.
 
10. Žiakovi sa môže navrhnúť:
       Za vymeškané neospravedlnené hodiny
¨    pokarhanie od triedneho učiteľa: za 1-2  neospravedlnené hodiny,
¨    pokarhanie od riaditeľa školy: za 3-6 neospravedlnených hodín(t.j.  1 vyučovací deň),
¨    hodnotenie správania stupňom 2: za 7 – 12 neospravedlnených hodín,
¨    hodnotenie správania stupňom 3: za viac ako 12 neospravedlnených hodín,
¨    hodnotenie správania stupňom 4: od 30 neospravedlnených hodín.
 
Za zabúdanie učebných pomôcok: 3-krát z jedného predmetu alebo 6-krát počas polroka môže byť navrhnuté pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy alebo znížená známka zo správania.
Pri porušení zákazu používania mobilného telefónu počas vyučovania môže byť žiakovi podľa závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.
       Za zabúdanie úborov na telesnú a športovú výchovu, prezuviek:
¨    pokarhanie od triedneho učiteľa: ak 3 – krát zabudne počas polroka,
¨    pokarhanie od riaditeľa školy: ak 5 – krát zabudne počas polroka,
¨    zníženie známky zo správania o jeden stupeň: ak 7 – krát zabudne počas polroka.
 
       Strata žiackej knižky:
¨    napomenutie triednym učiteľom: pri prvej strate žiackej knižky,
¨    pokarhanie riaditeľom školy: pri druhej strate žiackej knižky,
¨    znížená známka zo správania o jeden stupeň: pri tretej strate žiackej knižky.
 
Žiak je po strate povinný zakúpiť si novú žiacku knižku. Triedny učiteľ žiakovi urobí výpis známok z jednotlivých vyučovacích predmetov do žiackej knižky. Každú stratu žiackej knižky triedny učiteľ zaznamená do klasifikačného hárku do poznámok k práci žiakov.
 
       Znížená známka zo správania o jeden stupeň za tieto priestupky:
¨    opakované vulgárne vyjadrovanie a gestá,
¨    krádež,
¨    drzé správanie voči učiteľovi – špecifikovať v klasifikačnom zázname,
¨    bitky medzi spolužiakmi,
¨    opakované záškoláctvo,
¨    podvádzanie, klamanie,
¨    používanie mobilného telefónu,
¨    opakované poškodzovanie školského majetku,
¨    opakované a sústavné narušovanie priebehu vyučovacej hodiny,
¨    opakované porušovanie školského poriadku,
¨    falšovanie a prepisovanie známok,
¨    prejavy násilia, brutality, fašizmu, náboženskej, národnostnej či rasovej neznášanlivosti,
¨    pri prezeraní stránok s erotickým obsahom, stránok propagujúcich násilie, brutalitu, fašizmus, náboženskú, národnostnú či rasovú neznášanlivosť,
¨    osočovanie a urážky rodiča spolužiaka,
¨    za nahrávanie (zvukový a obrazový záznam) inej osoby bez jej súhlasu.
 
       Znížená známka zo správania o dva stupne môže byť žiakovi navrhnutá:
¨    za jasný úmysel ublížiť druhému či už fyzicky alebo psychicky (napr. bitie, strkanie, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj posmievanie, nadávanie a vylúčenie zo spoločnosti iných), čo sa považuje za šikanovanie,
¨    za prechovávanie, užívanie a šírenie drog a iných omamných látok, nosenie predmetov ohrozujúcich zdravie,
¨    fajčenie v priestoroch školy,
¨    požívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na výletoch a exkurziách, či iných aktivitách organizovaných školou,
¨    amorálne správanie: nemravné návrhy, nemravné odkazy v PC a iné prejavy narušujúce morálku,
¨    ak žiak starší ako 14 rokov spácha trestný čin.
 
Znížená známka zo správania o tri stupne môže byť žiakovi navrhnutá:
¨    za fyzické napadnutie učiteľa žiakom.
 
3.4 Spolupráca školy a rodiny
1. Kontakt zákonného zástupcu žiaka s vedením školy je možný iba počas určených stránkových dní a s učiteľmi je možný iba v čase konzultačných hodín. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.
2. Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Známky žiaka sú zaznamenávané aj v elektronickej žiackej knižke.
3. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
4. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší iný spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
5. O výsledkoch žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese, o jeho správaní a dochádzke je zákonný zástupca informovaný aj prostredníctvom triedneho učiteľa na triednych aktívoch.
6. Rodič je prostredníctvom informovaného súhlasu informovaný o školských akciách, na ktorých sa jeho dieťa zúčastňuje.
 
4.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKOV, ICH OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI,
      DISKRIMINÁCIOU A NÁSILÍM
 
1. Škola je pri výchove a vzdelávaní povinná:
Øprihliadať na základné fyziologické potreby žiakov,
Øvytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických javov,
Øzaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,
Øposkytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
Øviesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze.
2. Žiak sa aktívne zúčastňuje na riešení otázok súvisiacich so starostlivosťou, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Túto účasť zabezpečujú učitelia, vedenie školy a ostatní zamestnanci spolu s bezpečnostným technikom.
3. Žiak je oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole triednym učiteľom na začiatku školského roka, ostatní vyučujúci v triede ho oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach je žiak bezprostredne oboznámený s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
4. Žiak je v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) povinný:
Øzúčastňovať sa školení, poučení, výcvikov uskutočňovaných školou, triednym učiteľom alebo iným zamestnancom školy v záujme zvýšenia BOZP,
Ødodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, telocvični, v školskej jedálni, školskom klube detí, odborných učebniach a v školskej budove i jej okolí vôbec a tiež aj na miestach, kde sa uskutočňuje organizovaná činnosť žiakov (školské akcie, kultúrne podujatia, exkurzie, výlety, kurzy na ochranu života a zdravia, lyžiarsky výcvik a i.),
Ødodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení dozorom,
Øoznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu pedagogickému zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti žiakov (chyby na elektrickom vedení, v zariadení učební, na telocvičnom náradí atď.),
Øv prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu,
Øpočas vyučovania, prestávok, školských akcií chrániť svoje zdravie i zdravie ostatných žiakov,
Ødodržiavať zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov a ostatných omamných a návykových látok,
Øpoužívať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané ochranné pracovné prostriedky,
Ødodržiavať pitný režim, v čase organizovanej činnosti mimo školy nie je dovolené používať na pitie nepitnú vodu, konzumovať neznáme ovocie a zeleninu,
Øsústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti, pobytu na neznámych a nepreskúmaných miestach,
Øcez prestávky alebo vyučovacie hodiny otvoriť okná, je prísne zakázané vykláňať sa z nich, poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi,
Øpohybovať sa krokom, nikdy nie behom; pohybovať sa vždy po pravej strane komunikácie; je zakázané spúšťať sa dole zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, kĺzať po schodoch,
Øod vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť školu; počas vyučovania môže žiaka uvoľniť len triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti náhradný triedny učiteľ alebo zástupca riaditeľa a riaditeľ školy,
Ødo telocvične, odborných učební žiak vchádza len so súhlasom vyučujúceho, vyčká na chodbe na vyučujúceho až do jeho príchodu; v týchto priestoroch žiak pracujú len pod dozorom vyučujúceho; za úrazy a škody v týchto priestoroch zodpovedá osoba, ktorá umožnila vstup do priestoru,
Øv čase vyučovania nepovinných predmetov a v záujmových krúžkoch pracujú žiaci s náradím, prístrojmi a ostatnými pomôckami len za stáleho dozoru vyučujúceho, pred každou prácou je vyučujúci povinný prekontrolovať stav používaných predmetov a náradia, poškodené predmety alebo náradie nedovolí používať a postará sa o nápravu, po skončení vyučovania, každý vyučujúci starostlivo prezrie opúšťané pracovisko alebo kabinet a postará sa o odstránenie zistených nedostatkov, ktoré by mohli byť príčinou škody (uzavretie vody, vypnutie spotrebičov...). Vyučujúci opúšťa pracovisko posledný,
ØV prípade úrazu alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci alebo iný zamestnanec prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie škola zabezpečí lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka. Na ošetrenie pôjde žiak so zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom.
ØŠkola rešpektuje nariadenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 
 
5. Postup pri riešení násilia a šikanovania:
ØŽiak, ktorý zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne, alebo fyzicky, je povinný to oznámiť svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy, výchovnému poradcovi. Ak má veľký strach, môže využiť schránku dôvery s tým, že by mal konkrétne popísať čo a kedy sa stalo.
ØDospelá osoba, ktorá zistí násilie na žiakovi alebo šikanovanie, je povinná informovať o tom vedenie školy alebo výchovného poradcu.
ØZa zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom tieto výchovné opatrenia:
§  Pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor s rodičom, so žiakom, spísanie zápisnice a uložené mu bude pokarhanie triednym učiteľom.
§  Pri náznakoch šikanovania , alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom, s rodičom agresora, spísaná zápisnica a bude uložené pokarhanie riaditeľom školy.
§  Pri šikanovaní, alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude so žiakom vykonaný pohovor, s rodičom agresora i obete, spísaná zápisnica, v odôvodnených prípadoch privolaná polícia, v prípade ublíženia sa obeť podrobí lekárskej kontrole, vec bude oznámená kurátorovi ÚPSVaR a žiakovi agresorovi bude znížená známka zo správania.
 
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
2. Triedny učiteľ je povinný so školským poriadkom preukázateľným spôsobom oboznámiť žiakov triedy na prvej triednickej hodine a ich zákonných zástupcov informovať na triednych aktívoch o vydaní, obsahu a uvedenia miesta sprístupnenia tohto poriadku.
3. Neoddeliteľnou časťou Školského poriadku základnej školy sú všetky vnútorné poriadky odborných učební, telocvične, zásady práce, bezpečnostné pravidlá a pod., s ktorými sú žiaci oboznamovaní na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou.
4. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy.
5. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 25. 08. 2014 v Rade rodičov dňa 2. 09. 2014.
6. Školský poriadok základnej školy nadobúda účinnosť 1. 9. 2014.
 
 
V Jakubove dňa 31. augusta 2016, Mgr. Dana Lazarová – riaditeľ ZŠ


Posledná úprava ( Piatok, 10 Marec 2017 16:30 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri