Základná škola Jakubov

Základné údaje o škole PDF Tlačiť E-mail

Názov: Základná škola Jakubov

Sídlo: Jakubov 276, 900 63 Jakubov

Právna forma: Škola s právnou subjektivitou od 1. 4. 2002

Identifikačné číslo (IČO): 31810250

Štatutárny orgán školy: riaditeľka školy - Mgr. Renáta Chmelová

Názov a adresa zriaďovateľa: Obec Jakubov 191, 900 63 Jakubov

Rok zaradenia do siete škôl: 1964

Druhy školy:
 • Základná škola  - 1.-9. ročník
                      primárne vzdelávanie 1.-4. ročník
                      nižšie sekundárne  vzdelávanie 5.-9. ročník
 • Školský klub detí - 1.-4. ročník
Počet tried: 9

Počet žiakov: 170

Počet oddelení ŠKD:
            1.oddelenie: po-pia od 11.40 hod. - 17.00 hod.
            2.oddelenie: po-pia od 11.40 hod. - 17.00 hod
            3.oddelenie: po-pia od 11.40 hod. - 15.00 hod.


Vzdelávací program školy (ŠVP- časť znenia dokumentu):
Vzdelávacia koncepcia školy vychádza z platného Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu školy


Názov ŠVP
Radostne za poznaním
Stupeň vzdelania ISCED 1,2
Dĺžka štúdia ISCED 1 – 4 roky,  ISCED 2 – 5 rokov
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Názov školy Základná škola Jakubov
Adresa Jakubov 276, 900 63 Jakubov
IČO 31810250
Riaditeľ školy Mgr. Dana Lazarová,          
email Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , web stránka zsjakubov.sk. , telef.  0918920783
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Renata Chmelová
Zriaďovateľ Obec Jakubov
Adresa Jakubov  191, 900 63 Jakubov
Platnosť dokumentu Od 28.8. 2008
Miesto vydania Základná škola Jakubov
 
1.     Zameranie školy a stupeň vzdelania:
    Našou snahou je vytvoriť v škole príjemné a bezpečné miesto, kde sú žiak- učiteľ- rodič partnermi, kde má každé dieťa právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych schopností.Výchovnovzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, zdravo žiť, zmysluplne tráviť voľný čas a byť zodpovedný za svoje správanie. Hlavným cieľom našej školy je vychovať dieťa tvorivé, zodpovedné, tolerantné, schopné zodpovednej komunikácie,  ktoré si následne dokáže  nájsť  svoje miesto v spoločnosti.
Škola je  otvorená novým informáciám, novým prístupom vo vzdelávaní i riadení, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.
 
Vyučovací proces zameriame hlavne na:
 •  environmentálnu výchovu,
 •  vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka,
 •  prácu s výpočtovou a komunikačnou technológiou,
 •  prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 
Rozvíjať budeme:
 • Jazykové a komunikačné zručnostiprezentačnými zručnosťami na vyučovaní, žiaci sa budú učiť komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku, pracovať s IKT na vyučovaní,
 • Výchovu ku kultúre slova- rozvíjaním  čitateľských zručností, najmä čítanie s porozumením, prácou s textom,
 • Pozitívne vnímanie seba i okolitého sveta – cez prácu na vyučovacích hodinách i v práci záujmových útvarov školy
 • Kritické myslenie- vedomosti žiakom neodovzdáme, ale budeme ich učiť informácie  vyhľadávať, triediť, spracovávať, riešiť problémy, robiť projekty k preberaným témam,
 • Vlastnú aktivitu žiakov- žiaci budú vedení k tomu, aby dokázali plánovať,  organizovať a vyhodnocovať vlastné učenie, -  sprievodným javom takéhoto prístupu je vyššia motivácia k celoživotnému vzdelávaniu sa,
 • Postupné odovzdávanie rozhodovacích právomocí žiakom- žiaci si spoločne vytvoria pravidlá spolužitia, čím budeme predchádzať výchovným problémom,
 • tým, že budeme používať zručnosti života stanú sa tichým spoločníkom pri vytváraní neohrozeného prostredia, ktoré zvyšuje schopnosť učiť sa,
 
2.     Životné zručnosti  pre žiakov i učiteľov
 
Schopnosť meniť plány v prípade potreby. - ,,Nájdem lepšie riešenie.“
Konať poctivo, úprimne a podľa morálnych pravidiel. - ,,Stojíme si za slovom.“
Povedať, čo si myslím, a dokázať počúvať iných. - ,,Viem sa poučiť od teba, a ty sa môžeš naučiť niečo odo mňa.“
Mať ohľad na iných a ich problémy.  - ,,Záleží mi na tebe“
Vedieť dobre plánovať, usporadúvať a realizovať. - ,,Premyslím to, zariadim to.“
Zúčastňovať sa na skutočnom živote, byť ochotný pracovať. - ,,Rád sa zúčastním.“
Vedieť si vybrať a udržať priateľa pomocou vzájomnej dôvery a starostlivosti. - ,,Môžeš sa na mňa spoľahnúť.“
Zistiť, čo viem, a dokážem to použiť.  -,,Dokážem riešiť problémy.“
Byť presvedčený, že dokážem niečo urobiť. - ,,Som schopný.“
Všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im, starať sa o nich. -  ,,Môžem ti pomôcť?“
Vytrvať pri určitej činnosti. -  ,,Dokážem čakať...“
Usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo najviac a najlepšie. - ,,Dokážem usilovne pracovať.“
Dokončiť, čo som začal robiť. -  „Dokážem vytrvať vo svojej práci a ukončiť ju.“
Robiť správne rozhodnutia a používať zdravý rozum. -  ,,Dokážem si správne vybrať.“
Vedieť sa zasmiať a byť veselý a vtipný bez zraňovania iných. - ,,Nestrácajme humor v žiadnej situácii.“
Byť zodpovedný a dôveryhodný. -  ,,Dá sa na mňa spoľahnúť.“ ,,Môžeš so mnou počítať.“
Snažiť sa dozvedieť alebo poznať veci v plnom rozsahu. -  ,,Ako to vlastne je?“
 
 
3.     Profil absolventa primárneho stupňa – ISCED 1 /1.stupňa/
 
Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať.
Kompetencie sa formujú  na základe osobnej praktickej skúsenosti a činnosti a zároveň sú pripravené pre uplatnenie v praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého života, nezastarávajú ako poznatky, ale majú schopnosť stále sa rozvíjať (preto môžu byť základom celoživotného učenia a osobnej flexibility), sú výsledkom formálneho, neformálneho a neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a
získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu,
aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú.
V profile absolventa sú kompetencie uvedené ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný sústavným procesom ich rozvíjania.
 
Primárne vzdelanie získa žiak
úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu 4.ročníka. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho
vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni sekundárneho vzdelávania alebo
adekvátnom stupni viacročného gymnázia.
 
Absolvent má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 • vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 • dokázať určitý čas sústredene načúvať,
 • náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rozumieť rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne adekvátne reagovať,
 • využívať na základnej úrovni technické prostriedky osobnej komunikácie,
 • chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 • schopnosť v cudzích jazykoch na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
 
(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 • používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách
 • schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
 • rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,
 
(c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení
 • ovládať základy potrebných počítačových aplikácií,
 • dokázať primerane k veku komunikovať pomocou elektronických médií,
 • dokázať adekvátne k veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 • používať rôzne vyučovacie programy,
 • získať základy algoritmického myslenia,
 • chápať, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • poznať riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
 
(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
 • osvojiť si základné schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 • uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
 • vyberať a hodnotiť získané informácie,
 • spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných činnostiach,
 • uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
 
(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
 • vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
 • hľadať a využívať pri riešení problémov rôzne informácie,
 • skúšať viaceré možnosti riešenia problému,
 • overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo nových problémoch,
 • pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,
 
(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
 • uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti,
 • dokázať odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
 • uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
 • dokázať primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomovať si, že mám svoje práva a povinnosti,
 • osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
 • dokázať prijímať nové nápady alebo aj sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
 • uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom,
 
(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
 • vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokázať pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektovať vkus iných ľudí, primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor,
 • ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,
 
4.     Profil absolventa sekundárneho stupňa - ISCED 2 /2.stupňa/
 
Nadväzujúc na kompetencie získané v priebehu predchádzajúceho stupňa – primárneho
vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové
kompetencie :
kompetencie k učeniu:
 • má osvojené a využíva (svoje) overené stratégie učenia sa, pričom si je vedomý svojich silných a slabých stránok,
 • dokáže uplatniť získané znalosti a zručnosti v rozličných (pracovných a osobných) životných situáciách,
 • získal základ a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie a učenie sa,
 
kompetencie komunikačné:
 • má pevný základ vedomostí v oblasti slovnej zásoby, používaní správnej gramatiky a uplatnení jazykových funkcií v materinskom a štátnom jazyku, adekvátne používa hlavné typy verbálnej a neverbálnej komunikácie a interakcie v rôznych jazykových štýloch a sociálnych kontextoch,
 • ovláda slovnú zásobu a zodpovedajúcu gramatiku v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,
 
kompetencie k riešeniu problémov:
 • má osvojené matematické schopnosti a vedomosti (počty, mierky a štruktúry),
 • uplatňuje základné operácie a základné matematické prezentácie,
 • dokáže využívať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte a zároveň je schopný i primeranej abstrakcie,
 • logické a matematické operácie dokáže využívať pri riešení problémov,
 • je schopný problémové situácie vnímať, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie,
 • je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných,
kompetencie občianske
 • chápe význam zákonov a spoločenských noriem,
 • je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej,
 • rešpektuje práva ostatných ľudí,
 • pozná a váži si naše kultúrne a historické dedičstvo a tradície,
 • chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti
 • rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti,
 • je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,
 
kompetencie sociálne a personálne
 • dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme,
 • chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,
 • dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,
 • dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,
 • uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele,
 
kompetencie pracovné
 • ovláda základné zručnosti v oblasti IKT, využíva komunikáciu a získavanie informácii pomocou elektronických médií, rozumie príležitostiam i rizikám tejto komunikácie
 • dokáže sa orientovať pri hľadaní dostupných príležitosti pre osobné, odborné a profesionálne ciele,
 • orientuje sa v základných aktivitách, ktoré súvisia s podnikateľským zámerom a s jeho realizáciou,
 • chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, má utvorené základy pracovných zručností,
 
 
kompetencie vnímať a vyjadrovať sa prostredníctvom kultúry
 • dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch,
 • používať ich hlavné médiá, nástroje a vyjadrovacie prostriedky,
 • cení si a rešpektuje súčasné prejavy umenia, kultúrne a historické tradície a dedičstvo,
 • pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, ľuďom.
 
5.     Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
 
Ak je žiak zdravotne znevýhodnení a zdravotné znevýhodnenie žiaka je takého charakteru, že si vyžaduje špeciálne podmienky na vzdelávanie, je takýto žiak  na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami je okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať, rozvíjať najmä ich vlastné kompenzačné mechanizmy, aby dokázali plnohodnotne vnímať a  prežívať vlastný život a zároveň tvoriť hodnoty pre život spoločnosti a svoj.
 
Naša škola zabezpečuje tieto podmienky:

 • personálne  -  vyučujúci, asistenti učiteľa,
 • materiálne - odborná literatúra, špeciálne doplnkové učebnice, pracovné listy, pomôcky na korekciu, počítačové programy,
 • odborné a organizačné podmienky - vzdelávanie podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu,
 • včasná špeciálno-pedagogická, psychologická diagnostika,
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami,
 
Pedagogické zásady práce pri práci so žiakmi s ŠVVP:
 • rešpektovanie zvláštností a možností žiaka,
 • informovanie všetkých pedagogických zamestnancov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone povolania,
 • oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobom vzdelávania, hodnotenia žiaka a možnosťami úľav,
 • oboznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia žiaka,
 • včasná diagnostika,
 • vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľská atmosféra,
 • zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok,
 • využívanie špeciálnych metód foriem práce odporučených odborným pracovníkom pedagogicko-psychologickej poradne, školskou špeciálnou pedagogičkou,
 • dodržiavanie zásady všestrannosti - dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie,
 • dodržiavanie zásady sústavnosti,
 • stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie náročnosti,
 • oceňovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu žiaka udeľovať pochvaly, nedostatky neporovnávať s ostatnými,
 • zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností podľa odporúčaní,
 • počas celého školského roka je výchovná poradkyňa v úzkom kontakte s rodičmi individuálne integrovaných žiakov, s vyučujúcimi, s asistentom a odbornými pracovníkmi CPPPaP v Malackách
Poznámka: Celé znenie dokumentu je k dispozícií u riaditeľky školy v tlačenej forme.
Posledná úprava ( Piatok, 29 November 2019 17:10 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri