Základná škola Jakubov

Informácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotácii na stravu od 1.8. 2021 PDF Tlačiť E-mail
altVážení zákonní zástupcovia,
dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.Tieto informácie a formuláre z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vám preposielame do internetovej žiackej knižky, každý zákonný zástupca ich má nahraté v oznamoch v prílohách.

Informácie pre ZZ o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(rovnaké informácie a tlačivá sme preposlali do IŽK každému ZZ ! )


Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.
 
Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých:
 
·         žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
·         žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
·         patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok na ne nie je neuplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na PHN alebo ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením (tu). Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú  resp. Základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.
 
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:
 
·         potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
·         potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
·         čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 
 
Termín na doručenie potrebných dokumentov Materskej škole,  Základnej škole resp. zriaďovateľovi je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.
 
Zároveň upozorňujeme, aby rodičia detí z rodín v ŽM, v prípade trvalého pobytu v okrese Malacky, predložili Formulár na posúdenie príjmu, vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR  Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   najneskôr do 4.8.2021.
 


Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,žijúce s daňovníkom
v domácnosti

 
 
Ja dolu podpísaný/á  ________________________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa  ________________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,
-       budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
-       môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 
 
V .....................................dňa.............................                            
 
 
 
 
..........................................................................................
vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
v ktorej starostlivosti je dieťa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulár na posúdenie príjmu
 

A.
Údaje o dieťati/deťoch, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie  
Meno a priezvisko Dátum narodenia rodné číslo Škola
     
     
     
     
       
 

B.
Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (rodičia, súrodenci)  
Meno a priezvisko Dátum narodenia rodné číslo Zamestnávateľ (škola) Príbuzenský vzťah
       
       
       
       
         
 

C.
Adresa trvalého pobytu rodiča/rodičov    
                                                                       
  Adresa trvalého pobytu      
  Ulica       Číslo     Telefón    
                                                                       
  PSČ             Obec      
                                                                       
  Adresa trvalého pobytu      
                                                                       
  Ulica       Číslo     Telefón    
                                                                       
  PSČ             Obec      
                                                                       
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.
               
               
 
              
               
Vyhlásenie rodičov dieťaťa/detí
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé a  súhlasím so spracovaním osobných
 údajov na účely dotácií. 

 
dňa  
V                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                            

                      Podpis rodiča                                                                                                     Podpis rodiča                    
 

E.
              
 
              
Posúdenie príjmu – vyplní úrad  
                                                                                                                                                                                                                          

 
ŽMrodiny pri podaní žiadosti 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
ŽMrodiny pri prehodnotení v auguste 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
        Príjempri podaní žiadosti 
                                              
 
Príjempri prehodnotení v auguste 
                                 
Informácie o posúdení príjmu podľa zákona o životnom minime
 
Ø  Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
      
Ø  Započítavanie príjmov:
            Príjem rodičov: otec, matka
            Príjem nezaopatrených detí
            Príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)
 
Ø  Za príjem sa považuje:
-          čistý príjem zo závislej činnosti,
-          príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
-          dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.)
-          prídavok na dieťa,
-          daňový bonus,
-          rodičovský príspevok,
-          výživné,
-          dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa)
-          peňažný príspevok na opatrovanie,
-          dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
-          iné
 
ØČlen domácnosti predkladá úradu PSVR, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava:
-  vyplnený „Formulár na posúdenie príjmu“, 
-  príjmy  za  posledných šesť  mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára                  rozpísané  po jednotlivých mesiacoch,
 
Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten kde bol formulár podaný, všetky doklady na posúdenie príjmu skompletizuje a odstúpi na úrad, ktorý je príslušný na poskytnutie dotácie – tam kde má domácnosť trvalý pobyt.  
Príslušný úrad posúdi príjem a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk  žiadateľovi
 
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára je najviac vo výške životného minima pre všetkých členov domácnosti. 
 
 
Informácia vo veci ochrany osobných údajov: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - IČO 30794536 - spracúva Vaše osobné údaje (vrátane osobných údajov spoločne posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, otázok, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na mailovú adresu:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 
 
 
Posledná úprava ( Streda, 07 Júl 2021 16:13 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri