Základná škola Jakubov

VYUČOVANIE od 18.01. 2021 PDF Tlačiť E-mail

altDôležité informácie o vzdelávaní žiakov 1.a 2.stupňa
v období od 18.1. 2021 – do odvolania podľa Nariadenia MŠVVaŠ SR 
Od 18.1. 2021 bude vzdelávanie na ZŠ Jakubov prebiehať na 1.stupni a 2.stupni dištančne- online videohodinami cez prostredie webex /cisco a cez prostredie e-škola/ internetová žiacka knižka.
 
Info o dištančnom vzdelávaní žiakov 1.stupňa v období od 18.1. 2021-05.02. 2021
Účasť na dištančnom vyučovaní je POVINNÁ !
Neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa bude zapisovať do triednej knihy a musí byť dopredu oznámená a ospravedlnená od ZZ!
V prípade bezdôvodného vymeškávania dištančného vzdelávania budú žiakovi zapísané neospravedlnené hodiny.
FormA vyučovania: dištančne= home school= cez videohodiny cey aplikáciu Webex alebo cez zadané cvičenia v ižk
Spôsob vyučovania:podľa rozvrhu
Obsah vyučovania: znížený obsah základného učiva podľa Štátneho vzdelávacieho programu podľa tematických plánov- pokračovanie v učive s možným posunutím niektorých problematických tematických celkov.
 
Predmety vyučované cez videohodiny:
SJL-písanie,
MAT,
ANJ,
Pribúdajú videohodiny:

PRVOUKA
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova- relaxačné alebo krátke cvičenia

Pracovné vyučovanie- bez online vysielania projekt
 
Predmet vyučovaný iba cez zadania v ižk:
Čítanie
 
Spôsoby hodnotenia žiakov:: podľa potreby k polročnému hodnoteniu/bez hodnotenia, motivačné hodnotenie

ŠKD celodenná: v prevádzke iba pre deti ZZ z kritickej infraštruktúry, a ktorí nemôžu pracovať HO
ŠJ: pre deti v škd bude v prevádzke
 
Info o dištančnom vzdelávaní žiakov 2.stupňa v období prerušenia vyučovania v škole a spôsobe dištančného vyučovania od 18.1. 2021
Účasť na dištančnom vyučovaní je POVINNÁ !
Neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa bude zapisovať do triednej knihy a musí byť dopredu oznámená a ospravedlnená od ZZ!
V prípade bezdôvodného vymeškávania dištančného vzdelávania budú žiakovi zapísané neospravedlnené hodiny.
 
Forma vyučovania: dištančne= home school= videohodiny alebo cez zadané cvičenia vižk
Spôsob vyučovania:podľa rozvrhu
Obsah vyučovania: znížený obsah základného učiva podľa Štátneho vzdelávacieho programu
Spôsob hodnotenia: opakovanie učiva, ústne, päťminútovky, testy bez známok. Budú slúžiť na prieskum, či žiak získava správne kompetencie a do akej miery ovláda základné učivo
ŠJ: pre žiakov 2.stupňa nebude v prevádzke
Návrat žiakov do škôl: podľa pokynov MŠVVaŠ SR
Prihlásenie žiakov do ižk:
1.stupeň: v prípade straty prístupových údajov do ižk sa obráťte mailom na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy.
Každý žiak 2.stupňa 23.10. 2020 znova dostal v škole pôvodné prístupové údaje na prihlásenie do ižk/ domáce úlohy.
 
Ako bude prebiehať vyučovanie:
Vyučovanie bude prebiehať online = dištančne cezižkvideohodiny
1.       videohodiny budú prenášané cez prostredie webex/cisco
2.       videohodiny budú prebiehať podľa rozvrhu ako v škole
3.       videohodiny budú trvať :
35     minút - SJL, MAT, ANJ, NEJ, BIO, GEO, FYZ, DEJ, VYV, HUV
žiaci budú získavať kompetencie zo zníženého obsahu základného učiva
Forma overovania učenia žiakov:
Opakovanie učiva, testy, päťminútovky – budú hodnotené bez známok-ústne. V prípade, že sa žiak nebude nepripravovať na vyučovanie bude individuálne predvolaný do školy a preskúšaný v škole.
15 minút - videohodiny - TŠV
Bez videohodín- Technika- – žiakom bude cez ižk zadaný projekt, ktorý odovzdajú pri návrate do školy
V prípade choroby učiteľa budú žiaci dostávať učivo na celý týždeň len cez ižk
V prípade potreby, ak bude mať žiak negatívny test na Covid_19, môže prísť na konzultácie do školy vo vopred dohodnutý termín s vyučujúcim predmetu.
 
Zmeny spôsobu vzdelávania
Spôsoby vzdelávania online sa môžu meniť a prispôsobovať sa zmenenej epidemiologickej situácii, zdravotnému stavu pedagógov  a podmienkam školy počas prerušeného vzdelávania v škole
 
Info pre 1. aj 2.stupeň
Prihlásenie žiakov do ižk:
1.stupeň: v prípade straty prístupových údajov do ižk sa obráťte mailom na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy.
Každý žiak 2.stupňa v piatok 23.10. 2020 znova dostal v škole pôvodné prístupové údaje na prihlásenie do ižk/ domáce úlohy.Náročnosť videohodín
Vážení rodičia,
Vaše deti budú mať každý deň
na 1.stupni v priemere 4 vzdelávacie videohodiny v trvaní 35-45 minút. Okrem toho 1 – 2 relaxačné hodiny TŠV, HUV, VYV v trvaní 10 -35 minút
na 2.stupni v priemere 5 vyučovacích hodín (35 minútových prípadne 15 minútových) v počte 2,9 skutočných hodín.
Videohodiny budú viac alebo menej náročné. Medzi hodinami budú 10 – 35 minútové prestávky. To je priestor, kedy sa deti budú môcť napiť, najesť, vykonať toaletu.
Preto bezdôvodné meškanie na ďalšiu vyučovaciu hodinu je bezpredmetné.
Taktiež upozornite svoje deti, že každý učiteľ sa na vyučovanie online musí dvojnásobne pripravovať, preto vyučovanie cez videohodiny je aj pre učiteľov veľmi náročné, nielen pre deti.
Vzdelávanie cez videohodiny je forma používaná na vysokých školách a firmách, kde jeden prednášajúci vykladá učivo ostatným počúvajúcim.
Takýmto spôsobom na základných školách nie je možné dokonale vzdelávať. S deťmi treba viesť dialóg, komunikáciu a striedať činnosti.
Videohodiny tak len z časti nahrádzajú vzdelávanie v základnej škole a sú na prípravu veľmi náročná. Aj keď je určite lepšia smerom k sociálnemu kontaktu ako bežné dištančné vzdelávanie cez IŽK.
 
Rodičovská kontrola detí
Deti počas svojho voľného času po vyučovaní trávia niekoľkohodinový čas na PC alebo mobiloch. Treba zabezpečiť, aby z psychohygienického hľadiska svoj poobedný mimovyučovací čas za PC skrátili, nie aby ste k nám smerovali sťažnosti, že vzdelávanie online je pre deti záťažou.
 
 
Zverejnené: www.zsjakubov.sk
Posledná úprava ( Streda, 03 Február 2021 16:28 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri