Základná škola Jakubov

VYUČOVANIE od pondelka 26.10. 2020 PDF Tlačiť E-mail
altVážení rodičia, milí žiaci a žiačky. Od 26.10. 2020 bude vzdelávanie na ZŠ Jakubov prebiehať na 1.stupni prezenčne – bez zmien, na 2.stupni dištančne- online videohodinami cez prostredie webex /cisco a cez prostredie e-škola/ internetová žiacka knižka (IŽK).

1.    Info o vzdelávaní žiakov 1.stupňa v období od 26.10. 2020.
Forma vyučovania: prezenčne= v škole, teda BEZ ZMENY
Obsah vyučovania: nemení sa
Spôsoby hodnotenia žiakov: nemení sa
ŠKD ranná/ poobedná: v októbri v prevádzke
ŠJ: pre žiakov 1.stupňa bude v prevádzke
 


2.      Info o vzdelávaní žiakov 2.stupňa v období prerušenia vyučovania v škole a spôsobe dištančného vyučovania od 26.10.  do odvolania

Účasť na dištančnom vyučovaní je POVINNÁ !
Neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa bude zapisovať do triednej knihy a musí byť dopredu oznámená a ospravedlnená od ZZ!
V prípade bezdôvodného vymeškávania dištančného vzdelávania budú žiakovi zapísané neospravedlnené hodiny.
 
Forma vyučovania: dištančne= home school= videohodiny/cez webex alebo cez zadané cvičenia cez ižk
Spôsob vyučovania:podľa rozvrhu
Obsah vyučovania: znížený obsah základného učiva podľa Štátneho vzdelávacieho programu
Spôsob hodnotenia: opakovanie učiva, ústne, päťminútovky, testy. Všetko bez známok do 5.11.2020.
Skúšanie, testy päťminútovky budú do 5.11.slúžiť iba na prieskum, či žiak získava správne kompetencie a do akej miery ovláda základné učivo.
ŠJ: pre žiakov 2.stupňa nebude v prevádzke
Návrat žiakov do škôl: predpoklad 30.11. 2020
Prihlásenie žiakov do ižk: Každý žiak v piatok 23.10 znova dostal v škole svoje pôvodné prístupové údaje na prihlásenie do ižk/ domáce úlohy.
 

Ako bude prebiehať vyučovanie:
Vyučovanie bude prebiehať online = dištančne cez ižkvideohodiny

1.       videohodiny budú prenášané cez link prostredia webex/cisco
2.       videohodiny budú prebiehať podľa rozvrhu ako v škole
3.       videohodiny budú trvať :

35     minút =SJL, MAT, ANJ, NEJ, BIO, CHE, GEO, FYZ, DEJ, VYV, HUV, ETV, KRP, OBN

žiaci na týchto predmetoch budú získavať kompetencie zo zníženého obsahu základného učiva.
Forma overovania učenia žiakov:
Opakovanie učiva, testy, päťminútovky – budú hodnotené bez známok-ústne do 5.11.2020. V prípade, že sa žiak nebude nepripravovať na vyučovanie bude individuálne predvolaný do školy a preskúšaný v škole.

15 minút = videohodiny = TŠV

Bez videohodín =Technika– žiakom bude cez ižk zadaný projekt, ktorý odovzdajú pri návrate do školy
Iba cez IŽK = INF
V prípade choroby učiteľa budú žiaci dostávať učivo len cez ižk a na celý týždeň
V prípade potreby, ak bude mať žiak negatívny test na Covid_19, môže prísť na konzultácie do školy vo vopred dohodnutý termín s vyučujúcim predmetu.
 
Testy a písomné práce z  učiva, ktoré bolo prebrané v škole v 9. a 10. mesiaci do 23.10 !
 
Upozorňujeme žiakov, že testy a písomné práce, ktoré boli naplánované na týždeň od 26.10 do 29.10. 2020 žiaci budú písať online a budú aj známkované!  A to z dôvodu, že učivo, ktoré sa bude pri testoch preverovať, bolo prebrané a zopakované počas septembra a do 23. 10 !!! Testy musia písať všetci žiaci z naplánovanej triedy.
 
Náročnosť videohodín
 
Vážení rodičia, Vaše deti budú mať každý deň v priemere 5 vyučovacích hodín (35 minútových prípadne 15 minútových) v počte 2,9 skutočných hodín. Videohodiny budú viac alebo menej náročné.Striedať sa budú s prestávkami = 20 – 35 minútové prestávky. To je priestor, kedy sa deti aj učitelia budú môcť napiť, najesť, vykonať toaletu. Preto bezdôvodné meškanie na ďalšiu vyučovaciu hodinu je bezpredmetné. Upozornite svoje deti, že každý učiteľ sa na vyučovanie online musí dvojnásobne pripravovať preto, vyučovanie cez videohodiny je aj pre nich veľmi náročné, nielen pre deti.
Vzdelávanie cez videohodiny je forma používaná na vysokých školách a firmách, kde jeden prednášajúci vykladá učivo ostatným počúvajúcim. Takýmto spôsobom na základných školách nie je možné vzdelávať. S deťmi treba počas videohodín viesť dialóg, komunikáciu a striedať činnosti. Videohodina tak len z časti nahrádza vzdelávanie v základnej škole a je na prípravu veľmi náročná. Aj keď je určite lepšia smerom k sociálnemu kontaktu ako bežné dištančné vzdelávanie cez IŽK.
 
Rodičovská kontrola detí

Deti počas voľného času po škole trávia niekoľkohodinový čas na PC alebo mobiloch. Treba zabezpečiť, aby z psychohygienického hľadiska svoj poobedný mimovyučovací čas za PC skrátili, nie aby ste k nám smerovali sťažnosti, že vzdelávanie online je pre deti záťažou.
 
Zmeny spôsobu vzdelávania
 
Spôsoby vzdelávania online sa môžu meniť a prispôsobovať sa zmenenej epidemiologickej situácii, zdravotnému stavu pedagógov  a podmienkam školy počas prerušeného vzdelávania v škole
 
Spolupráca je dôležitá.

Milí žiaci, už cez jarné mesiace 2020 sme si online spôsob hodín spolu vyskúšali. 99% z nás zvládli toto vzdelávanie veľmi dobre možno s menšími problémami. Tých pár žiakov, ktorí síce mali podmienky na vzdelávanie, ale z vlastnej lenivosti ho neabsolvovali, bude musieť teraz zabrať. Verím, že my ostatní, čo už máme skúsenosti, to aj tentokrát zvládneme. Držme si palce.yes
Posledná úprava ( Piatok, 23 Júl 2021 11:09 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri