Základná škola Jakubov

INFO pre ZZ žiakov, ktorí budú plniť povinnú školskú dochádzku v škole od 1.6.2020 PDF Tlačiť E-mail
altInformácie a pokyny pre zákonných zástupcov (ZZ)  žiakov, ktorí budú plniť na PŠD v škole od 1.júna (v súvislosti so situáciou COVID_19)
1.       Prečo otvárame školu:
·         Podpora mentálneho zdravia u detí
·         Naplnenie sociálnych e emocionálnych potrieb detí
·         Znovuobnovenie pracovných návykov žiakov
·         Obnovenie istého režimu a pravidelnosti
·         Zžitie sa s prostredím školy
·         Obnovenie vzťahov v triede
·         Podpora psychickej odolnosti detí a ich vnútorný rast

2.       Na čo bude zamerané vyučovanie:rozvíjanie komunikačných, čitateľských a matematických zručností, riešenie problémových úloh a pohybové aktivity. Žiaci nebudú skúšaní ani testovaní.

3.       Vyučovanie bude vedené v tzv. vzdelávacích  blokoch po hlavných predmetoch a  po dňoch:
      1)       deň-slovenský jazyk a literatúra
      2)       deň-čítanie/literatúra
      3)       deň-matematika
      4)       deň-prvouka/prírodoveda.  5.ročník: GEO,DEJ, BIO
      5)       deň-anglický jazyk

4.       Žiaci si prinesú pomôckyiba na predmet, ktorý v ten deň budú mať + peračník +desiatu a pomôcky, ktoré im dopredu nariadi učiteľ. Iné školské pomôcky ani osobné predmety si žiaci nebudú do školy nosiť !

5.       Vyučovanie bude prebiehať:
          1)       1.-4.roč. od 8:00- 11:40 haj s prestávkami a obedom
                                                               i.      Žiaci o 11:40 odchádzajú domov alebo do ŠKD. Prevádzka ŠKD je do 17:00h. ZZ si deti z ŠKD vyzdvihnú po telefonickom kontaktovaní vychovávateliek.
           2)       5.roč. od 8:00- 12:35 haj s prestávkami a obedom
                                                               i.      Žiaci o 12:35 odchádzajú domov

6.     Služby ŠKD a ŠJbudú poskytnuté iba žiakom 1.-3.ročníka, ktorí plnia PŠD v škole.
7.     Vstup do budovy školy je zakázaný pre všetky osoby okrem žiakov a zamestnancov školy.
8.     ZZ môžu sprevádzať deti len pred bránu školy.
9.     ZZ pribalia deťom Vyhlásenie ZZ, žiaci vchádzajú do budovy sami!
10.   Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári!
11.   Pri rannom vstupe do budovy školy bude žiakom meraná teplota a dezinfikované ruky.
12.   Žiaci si prinesú 2 rúška a balík hygienických vreckoviek pre osobnú hygienu- smrkanie
 
13.   Povinnosť ZZ je poučiť svoje deti!        Nariadenie ministra školstva pozri https://www.minedu.sk/data/att/16392.pdf
      1)       Rúško musíš mať na tvári vždy, keď opúšťaš triedu. Náhradné rúško v sáčku si dáš do skrinky.
      2)       V triede kašleš a kýchaš do vreckovky alebo do ohybu lakťa.
      3)       Po každej toalete si umyješ ruky mydlom a osušíš do papierových uterákov- sú v triedach aj na WC
      4)       Pred každým jedlom si umyješ ruky mydlom.
      5)       V triede, školskej jedálni, škd a celej budove školy budeš dodržiavať metrový odstup od spolužiakov a ostatných osôb.
      6)       Dodržiavaš všetky pokyny, ktoré ti dajú učitelia, vychovávatelia a zamestnanci školy


14.   Škola v súvislosti s epidémiou COVID_19 vykonala a bude vykonávať všetky dezinfekčno-epidemiologické opatrenia podľa Nariadenia ministra školstva k Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania do konca šk. roka 20219/20 (dezinfekcia priestorov, objektov a predmetov v budove školy 2x denne)
15.   V prípade, ak žiak nebude dodržiavať pokyny v súvislosti s opatreniami s epidémiou COVID_19, bude vylúčený z plnenia PŠD  v ZŠ alebo ŠKD.
16.   V prípade, že žiak bude vykazovať niektorý z príznakov ochorenia COVID_19 bude umiestnený do karanténnej miestnosti, následne bude privolaný ZZ, ktorý je povinný bezodkladne dieťa odviesť domov.
17.   V prípade, že ZZ alebo blízky príbuzný dieťaťa bude vykazovať príznaky ochorenia COVID_19,  ZZ je povinný bezodkladne toto oznámiť detskému lekárovi dieťaťa a riaditeľke školy na tel.č. 0910 621 779.
Posledná úprava ( Piatok, 29 Máj 2020 17:48 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri