Základná škola Jakubov

01.06.2020_obnovené vyučovanie v škole PDF Tlačiť E-mail
altOrganizácia a podmienky výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020

Konkrétne opatrenia v Základnej škole Jakubov
 
Počet žiakov v škole a pravidlá pobytu žiakov a zamestnancov v ZŠ Jakubov podľa Rozhodnutia ministra školstva:
najviac 20 žiakov v skupine s ohľadom na možnosti ZŠ Jakubov (personálne, priestorové, materiálne)
 
Prevádzka ZŠ 1 – 5 bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať do ZŠ 1 – 5 o 7:30h  a prebrať z ZŠ 1 – 5 po jej skončení 11:40 a 16:00, 17:00 hodiny.
Žiak môže navštevovať ŠKD, len ak plní PŠD v škole.
Žiak sa môže stravovať v ŠJ, len ak plní PŠD v škole.
Každodenný zdravotný filter: ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do budovy povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom (pri vchode  1 a 2 do ZŠ. )

Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy:

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ Jakubov:

Priority návratu žiakov do škôl:
1.       Podpora mentálneho zdravia u detí
2.       Naplnenie sociálnych e emocionálnych potrieb detí
3.       Znovuobnovenie pracovných návykov žiakov
4.       Obnovenie istého režimu a pravidelnosti
5.       Zžitie sa s prostredím školy
6.       Obnovenie vzťahov v triede
7.       Podpora psychickej odolnosti detí a ich vnútorný rast
Forma a obsahy vyučovania vzdelávacích oblastí budú podriadené prioritám návratu žiakov do škôl.
 • Vyučovanie bude prebiehať blokovo aj podľa odporúčania Štátnej školskej inšpekcie
 • Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20.
 • Učitelia budú vyučovať počas jedného týždňa len v jednej skupine/triede
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.
 • Metódy a obsah vzdelávacích činností bude prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
 • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budé volené tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 • PZ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami PZ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.  Každý žiak bude sedieť v 1 lavici sám s rovnakými medzerami medzi lavicami.
Zvolený variant vyučovania:

 
Vzdelávacie oblasti sa  budú striedať po dňoch v týždni
Ročník 1.-4. v 4 hodinových intervaloch /45 min
Ročník 5.- v 5 hodinových intervaloch /45 min
Zameranie 1 a 2 vyučovacej hodiny v 1.-5.roč.
-      hlavné hodiny – zamerané na hl.predmet
-      Prenášané online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Didaktické hry(napr. zamerané na rozvíjanie pozornosti; narozvíjanie predstavivosti; rozvíjanie tvorivosti; na rozvíjanie schopnosti argumentovať,...)
Rozvíjanie čitateľských zručností,
Rozvíjanie matematických zručností(napr. opakovanie, prehlbovanie učiva –úlohy spojené s bežným životom rozvíjajúce matematické myslenie)
Zábavné počty
Riešenie problémových úloh/Riešenie záhad(napr. prírodoveda, prvouka, biológia, geografia....)
Rozvíjanie komunikačných zručností(napr. argumentácia, schopnosť viesť kultivovaný dialóg, komunikácia v cudzom jazyku....)
Zameranie 3. hodina v 1.-5. roč.
-          Hlavná pohybová hodina- so zameraním na hlavný predmet cez pohybové a prierezové témy
-          Nebude prenášaná online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Pohybové aktivity
Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede
Aktivity súvisiace s prierezovými témami(preferovať témy ochrany života a zdravia, environmentálne témy
Zameranie 4. hodina v 1.-5. roč.
-          Vedľajšia, oddychová hodina- so zameraním na hlavný predmet cez pohybové a prierezové témy
-          Nebude prenášaná online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Pohybové aktivity
Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede
Aktivity súvisiace s prierezovými témami- preferovať témy ochrany života a zdravia, environmentálne témy
Zameranie 5. hodina v 5. roč.
-          Vedľajšia, oddychová hodina
-          Nebude prenášaná online
Obsah, aktivity, zvyšovanie úrovne zručností:
Pohybové aktivity
Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede

Úprava krízového rozvrhu:

1.       Rušia sa home office videohodiny / videomeetingy pre 1.-5. ročník ZŠ, pokračovať budú videohodiny pre 6.-9. ročník
2.       Učitelia 1.-4.budú žiakom 1-4 ročníka sprostredkovávať dištančné vzdelávanie iba prostredníctvom IŽK ( v prípade vlastnej iniciatívy iného spôsobu vzdelávania- iba po konzultácií s RŠ a vedúcim PK,MZ.
3.       Učitelia .budú žiakom 6.-9. ročníka sprostredkovávať dištančné vzdelávanie aj  prostredníctvom IŽK
4.       Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Na základe odporúčania ministra, sa písomné a ústne skúšanie bude realizovať len vo výnimočných prípadoch po konzultácii s RŠ, ináč sa nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020.

Organizovanie akcií v škole:

ZŠ do konca školského roku nezorganizuje:
-          žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb;
-          v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.
-          školy v prírode a viacdňové školské výlety.
 
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19:
 • ZZ a sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 • ZŠ si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  ZZ budú čakať 1.6.  v rade s Vyhláseniami a s deťmi v rozostupoch ako platia podľa nariadenia ÚVZ SR/ oznam na stránke školy, ižk, individuálne cez TU rodičom
 • ranné meranie teploty žiakom a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným v šatni.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Žiak musí mať pri vstupe do školy 2 rúška a hygienické vreckovky. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si po prezutí v šatni v triede umyje ruky.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
 • PZ majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie aj počas vyučovania.
 • telesno-výchovne aktivity sa nesmú vykonávať vo vnútornom prostredí/telocvičňa.
 • PZ budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizovaná po triedach
 • Podľa dohodnutých podmienok – v termíne od 1.6- dodatočne sa triedy žiakov vonku intervalovo striedajú. Bude určený pre jednotlivé skupiny oddelený priestor.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné u žiakov ani PZ!
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.

Ostatné epidemiologické opatrenia v budove školy a ŠKD pre upratovací personál:

-          2 x denneupratovanie a dezinfekcia toaliet+ priebežné  čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov na toaletách
-          2 x dennedezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí: kľučky dverí, WC misy, umývadlá, batérie, operadlá stoličiek, povrchy lavíc, povrchy stolov, el vypínače, zábradlia, parapetné dosky,
-          1 x denne dôkladná dezinfekcia a  čistenie všetkých miestností, v  ktorých sa žiaci, PZ a  ďalší zamestnanci školy nachádzajú + šatňové skrinky žiakov
-          smetné koše sú zabezpečené bez vrchnákov, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu

OOP pre žiakov a zamestnancov:

1.       ILLE hygienický program: dávkovače mydla, papierové obrúsky WC papier- vlastné zdroje
2.       ILLE hygienický program: dezinfekčné stojany pri vchode do ZŠ, ŠKD- vlastné zdroje
3.       dezinfekčné mydlo v každej triede, ŠKD, v ŠJ a kuchyni- sponzorsky

Prevádzka ŠKD:

Prevádzka ŠKD bude otvorená ako doplnková služba pre rodičov detí.
Ranná ŠKD nebude v prevádzke- skupiny detí sa nesmú miešať.
Podľa personálnych možností ŠKD  v prevádzke budú 2  oddelenia ŠKD


1.       M.Jung- 1.odd-1A – do 17:00 hodiny, D. Bukovská-2.odd.-2A do 17:00 hodiny,
2.       Ostatné opatrenia- podľa viď vyššie

Prevádzka ŠJ:

Prevádzka ŠJ bude otvorená len ako doplnková služba pre rodičov detí, ktoré budú plniť PŠD v škole.
Podmienky stravovania žiakov vykonávajúcich PŠD v škole- predbežné:
 • Stoly a miesta sedenia žiakov - stravníkov v ŠJ budú označené štítkom.
 • Každé dieťa sedí pri obedovaní samé za stolom
 • Stravovanie po skupinách od 11:15 hodiny - doplnok Prevádzkový poriadok ŠJ.
 • PZ- dozor opakovane upozorní žiakov na dôsledné dodržiavanie rozostupov a hygienické postupy pri umývaní rúk- v ŠJ je zabezpečené mydlo a papierové utierky, prípadne dezinfekčný stojan
 • Vydávanie kompletného jedla v samostatnom okienku zabezpečí hlavná kuchárka- vydá ped.dozoru: komplet tácka+príbor+polievka+jedlo+nápoj- dozor prinesie žiakovi na stôl.
 • Stravovanie dôchodcov nebude prebiehať.
 
Legislatíva:
Na základe Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/12033:1-A2110
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
 s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ
4.v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok...
 
Rozhodnutie zriaďovateľa: Obec Jakubov, v zastúpení starostu obce Mgr. Peter Gajdár- dňom 01.06. 2020 otvára obnovuje školské vyučovanie v Základná škola Jakubov v ročníkoch 1.-5. a prevádzku ŠKD a ŠJ ako doplnkové služby pre rodičov, ktorých deti budú plniť povinnú školskú dochádzku v škole.
 
 
V Jakubove 2020-05-26  


Posledná úprava ( Piatok, 29 Máj 2020 17:51 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri