ŠKD - ZMENY v poplatkoch Tlačiť
altOBOZNÁMTE SA so Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov. ( časť o Školskom klube detí  pri ZŠ Jakubov/ ŠKD)


§ 3
Školský klub detí
 
V zmysle § 114 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 
1)   Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
 
2)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 8 € ( slovom: osem eur)
 
3)   Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa §2 písm. c) zákl. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4)   Príspevok sa uhrádza vopred za mesiace - január, február, marec do 10.januára,
                                                                      -  apríl, máj, jún do 10.apríla,
                                                                      - september do 10. septembra,
                                                                      -  október, november, december do 10. októbra, 
     poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov vedený v Prima banke Slovensko, a.s. SK76 5600 0000 0032 4905 3005.            

Posledná úprava ( Utorok, 27 August 2019 16:43 )