Základná škola Jakubov

STRAVOVANIE v ŠJ - ZMENY PDF Tlačiť E-mail
altOBOZNÁMTE SA so Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov. ( časť o Školskej jedálni pri Základnej škole Jakubov)

§ 5 Školská jedáleň pri základnej škole

Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom, zamestnancom škôl a iným fyzickým osobám (§ 140 zák. č. 245/2008 Z.z.) za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
1) Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 3. finančného pásma v súlade s finančnými pásmami určenými ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. Straníkom v školskej jedálni sa stáva žiak na základe podania záväznej prihlášky.
od 6 do 11 rokov obed = 1,21 € *(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) Spolu: 0,00 € ** ( príspevok obce na stravu dieťaťa = 0,01 €/deň)
od 11 do 15 rokov obed = 1,30 € *(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) Spolu: 0,00 € ** ( príspevok obce na stravu dieťaťa = 0,10 €/deň)

2) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci školy a cudzí stravníci), v školskej jedálni základnej školy sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa 3. finančného pásma pre stravníkov od 15 do 19 rokov 1,41 € ( slovom: jedno euro, 41/100 centov) a režijných nákladov na výrobu jedál 1,39 € ( slovom: jedno euro, 39/100 centov)

3) Zákonný zástupca žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť finančný príspevok bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov (Školská jedáleň pri ZŠ) vedený v Prima banke Slovensko, a.s. IBAN SK27 5600 0000 0032 4905 0007 a to do 18. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

4) V prípade poskytnutia dotácie a príspevku na stravu pre žiakov a poskytnutia príspevku na stravu pre zamestnancov v zmysle zákona bude úhrada vykonaná podľa skutočného vyúčtovania po skončení mesiaca.

5) Neúčasť na stravovaní v základnej škole je možné nahlásiť v pondelok do 8.00 hod., ostatné dni deň vopred do 14.00 hod. osobne v školskej jedálni základnej školy alebo tel. na čísle 0918 920 905. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

6) Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania a nepodlieha zúčtovaniu.

7) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy (podľa podmienok určených školou), v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 3. finančným pásmom.

*Dotáciu na stavu dieťaťa/žiaka (t.j. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka) poskytuje štát prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Obci Jakubov (ako zriaďovateľovi Základnej školy Jakubov a Materskej školy Jakubov) poskytuje príslušnú dotáciu na stravu ÚPSVaR v Malackách na základe žiadosti obce.

** Príspevok na stravu dieťaťa/žiaka poskytuje obec Jakubov zo svojho rozpočtu.

Základnej škole poskytuje dotáciu a príspevok na stravu zriaďovateľ na základe evidencie vedúcej Šj - podľa skutočne odobraných jedál. Dotácia a príspevok na stravu žiaka sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknutý žiak ZŠ zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a odobral stavu (obed). Evidenciu detí / žiakov ZŠ – stravníkov a monitoring stravovania detí/žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu, zabezpečujú vedúce školskej jedálne v spolupráci s materskou školou/základnou školou.

Celé znenie VZN: www.jakubov.sk


Posledná úprava ( Utorok, 27 August 2019 16:44 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri