Základná škola Jakubov

Výberové konanie PDF Tlačiť E-mail
altObec Jakubov v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h la s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jakubov s nástupom od 01.07.2019

Nevyhnutné požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Ostatné kritéria a požiadavky:
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
- aktívne ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC ( Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)
- riadiace a organizačné schopnosti
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 
Doklady, ktoré je potrebné doložiť k prihláške a výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis (s uvedením presnej adresy, telefonického a mailového kontaktu)
- overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
- overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
- overená kópia dokladu o pedagogickej praxi
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
 
 Termín podania žiadosti je do 15.00 hod., dňa 02.05.2019, rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Jakubove. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezvisko a textom „VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Jakubov, 900 63 Jakubov č. 191.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do výberového konania. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

Posledná úprava ( Streda, 20 Marec 2019 16:53 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri